Høring – forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2009–2010

Endringer som følge av mulig beordring av studenter til tjeneste i helsesektoren på grunn av utbrudd av influensa A

Departementet vil endre forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for inneværende undervisningsår for å bidra til at studenter som eventuelt blir beordret til tjeneste i helsesektoren i forbindelse med utbrudd av influensa A ikke blir økonomisk skadelidende. Studenter som rekrutteres som frivillige i helsesektoren i samme periode som andre blir beordret til tjeneste, vil ifølge høringsforslaget på visse vilkår få de samme betingelsene i regelverket for tildeling av utdanningsstøtte som de som beordres.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.12.2009

Departementet vil endre forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for inneværende undervisningsår for å bidra til at studenter som eventuelt blir beordret til tjeneste i helsesektoren i forbindelse med utbrudd av influensa A ikke blir økonomisk skadelidende. Studenter som rekrutteres som frivillige i helsesektoren i samme periode som andre blir beordret til tjeneste, vil ifølge høringsforslaget på visse vilkår få de samme betingelsene i regelverket for tildeling av utdanningsstøtte som de som beordres.
(06.11.2009)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2009–2010 – beordring og frivillig tjeneste i forbindelse med utbrudd av influensa A (PDF-fil)


Høringsbrevet og -notatet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

De foreslåtte endringene i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte var bare aktuelle å vedta dersom Midlertidig forskrift 18. september 2009 nr. 1200 om utvidelse av personellmessig virkeområde for lov om helsemessig og sosial beredskap hadde blitt satt i kraft. Sistnevnte forskrift ble ikke satt i kraft innen 31. desember 2010, som var tidsfristen for å kunne ta den i bruk. 

 

Vår ref.: 200905201

Høring – forslag til endringer i gjeldende forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2009-2010 på grunn av mulig beordring av studenter til tjeneste i helsesektoren på grunn av utbrudd av influensa A


Kunnskapsdepartementet sender herved forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2009-2010 på høring.

Departementet vil endre forskriften for å bidra til at studenter som eventuelt blir beordret til tjeneste i helsesektoren i forbindelse med utbrudd av influensa A i undervisningsåret 2009-2010 ikke blir økonomisk skadelidende. Beordring av studenter kan skje i medhold av lov om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 bokstav a-c.  Studenter som rekrutteres som frivillige i helsesektoren i samme periode som andre blir beordret til tjeneste, vil på visse vilkår få de samme betingelsene i regelverket for utdanningsstøtte som de som beordres.

Følgende endringer foreslås i forskriften på grunn av beordring og frivillig arbeid i forbindelse med utbrudd av influensa A:
   • Utvidet rett til støtte ved fravær fra undervisningen (§ 3-2)
   • Utvidet rett til støtte ut over tidsrammen på åtte år (§ 8-3)
   • Utvidet rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend (§ 27-2)
   • Unntak fra behovsprøving av utdanningsstipend og forsørgerstipend (§ 29-1)

Departementet har lagt vekt på at disse unntaksreglene skal være enkle. De skal først og fremst avhjelpe de problemene som åpenbart og nokså umiddelbart kan oppstå for den enkelte student i forhold til Lånekassens regelverk når beordringen går ut over studieprogresjonen.  Departementet vil løpende vurdere om det kan bli aktuelt å forlenge unntaksreglene i forbindelse med beordring utover undervisningsåret 2009-2010 til og med høsten 2010, avhengig av når en eventuell beordring finner sted. Departementet planlegger derimot ikke å ta hensyn til konsekvenser av beordring for støtteretten som oppstår først flere år etter at beordringen fant sted.

Til orientering vil også beordring og frivillig tjeneste i helsesektoren som faller inn under unntaksreglene som foreslås her kunne gi grunnlag for støtte til forsinkelse i utdanningen i mer enn ett år etter forskriftens § 9-3.

Forskriften om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Høringsdokumentene bygger på de gjeldende forskrifter for undervisningsåret 2009-2010 og behandler de endringer som foreslås for denne forskriften. De gjeldende forskrifter for undervisningsåret 2009-2010 er tilgjengelige på Lånekassens nettsted: www.lanekassen.no. I høringsnotatet er de gjeldende paragrafene i forskriften for 2009-2010 tatt inn, slik at forslagene til endring kan sammenholdes med disse. Endringsforslagene er understreket i teksten.

De foreslåtte endringene i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2009-2010 vil bare tre i kraft dersom Kongen beslutter at midlertidig forskrift 18. september 2009 nr 1200 om utvidelse av personellmessig virkeområde for lov om helsemessig og sosial beredskap skal tas i bruk.

Etter beslutning av statsråd Tora Aasland om forkortet høringsfrist på seks uker, settes høringsfristen til mandag 21. desember 2009. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til postmottak@kd.dep.no.


Med hilsen

Kari Kjenndalen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Torill M. Måseide
seniorrådgiver

Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2009-2010 - beordring og frivillig tjeneste i forbindelse med utbrudd av influensa A (H1N1)


Til §§ 3-2, 8-3, 27-2 og 29-1

Beordring skal ikke føre til at studenter mister rettigheter de ellers ville hatt i utdanningsstøtteordningen. Det foreslås derfor unntaksregler som gir utvidet rett til støtte ved lengre fravær fra utdanningen, utvidet rett til støtte utover åtte år, utvidet rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend og unntak fra behovsprøving mot inntekt av utdanningsstipend og forsørgerstipend for elever og studenter som blir beordret til tjeneste i helsesektoren i medhold av lov 23. juni 2000 nr 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 bokstav a-c (helse- og sosialberedskapsloven).  Med ”helsesektoren” menes her virksomhetene som nevnes i § 1-3 bokstavene a til og med c i ovennevnte lov. Dette gjelder den offentlige helse- og sosialtjeneste, private som i henhold til lov eller avtale tilbyr helse- og sosialtjenester til befolkningen samt private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr helse- og sosialtjenester.

Departementet foreslår at de samme unntaksreglene skal gjelde for elever og studenter som frivillig gjør tjeneste i helsesektoren som særskilt kvalifisert personell i forbindelse med utbrudd av influensa A (H1N1) i samme periode som midlertidig forskrift 18. september 2009 nr 1200 om utvidelse av personellmessig virkeområde for lov om helsemessig og sosial beredskap fastsettes for. Med ”særskilt kvalifisert personell” menes her studenter i helsefag som har en relevant utdanningsbakgrunn for arbeidsoppgavene de settes til å utføre.

Det kreves også at den frivillige tjenesten er nødvendig for å møte et ekstraordinært behov for personell i helsesektoren. Med dette menes at ordinære tiltak for å øke bemanningen som overtid og ekstravakter er prøvd først, men har vist seg ikke å være tilstrekkelige for å dekke behovet for personell ved den enkelte virksomheten. Ekstravakter for studenter som allerede er tilknyttet virksomheten i eksisterende arbeidsforhold skal ikke sidestilles med frivillig tjeneste i denne sammenhengen.

Det er videre et krav at den frivillige tjenesten forhindrer deltakelse i ordinær undervisning, at den skjer i samråd med utdanningsinstitusjonen og at den er i tråd med regelverket for permisjon fra utdanningen. Helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende retningslinjer for rekruttering av frivillige i forbindelse med influensa A vil være sentrale i vurderingen av hvorvidt vilkårene for tjenesten er oppfylt.

Nedenfor følger nærmere omtale av endringene som foreslås for hver forskriftsbestemmelse:

Til § 3-2 Fravær og permisjon
Etter gjeldende regler mister elev eller student med fullstendig studiepermisjon i mer enn seks uker retten til støtte i permisjonstiden. Videre kan søker som følger obligatorisk undervisning, og som har ulegitimert fravær på mer enn 20 skoledager per semester, miste retten til støtte.

Det foreslås at reglene om tap av rett til støtte ved fravær og permisjon ikke skal gjelde for elever og studenter som blir beordret til tjeneste i helsesektoren i medhold av helse- og sosialberedskapsloven. Samme vilkår foreslås for frivillige etter vilkårene som er nærmere beskrevet ovenfor. Departementet forutsetter i denne sammenhengen at fravær fra utdanningen på grunn av beordring vil være i tråd med regelverket for permisjon ved utdanningsinstitusjonen.

Gjeldende § 3-2 for 2009-2010
§ 3-2  Fravær og permisjon
       Søker som følger obligatorisk undervisning og som har ulegitimert fravær på mer enn 20 skoledager per semester, kan miste retten til støtte. Søker som har fullstendig studiepermisjon i mer enn seks uker, får ikke støtte i permisjonstiden.
       Det gjelder egne regler om permisjon eller fravær for søker som får barn, se kapittel 42, og om permisjon eller fravær under sykdom, se kapittel 43.

Forslag til ny § 3-2 for 2009-2010
§ 3-2  Fravær og permisjon
       Søker som følger obligatorisk undervisning og som har ulegitimert fravær på mer enn 20 skoledager per semester, kan miste retten til støtte. Søker som har fullstendig studiepermisjon i mer enn seks uker, får ikke støtte i permisjonstiden.

       Det gjøres unntak for
a) søker som er beordret til tjeneste i medhold av lov om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 bokstav a-c.
b) søker som frivillig gjør tjeneste i helsesektoren som særskilt kvalifisert personell i forbindelse med utbrudd av influensa A (H1N1) i samme periode som  midlertidig forskrift 18. september 2009 nr 1200 om utvidelse av personellmessig virkeområde for lov om helsemessig og sosial beredskap fastsettes for. Det er et vilkår at den frivillige tjenesten erstatter ordinær undervisning og at den foregår i samråd med utdanningsinstitusjonen. Tjenesten må være nødvendig for å møte et ekstraordinært behov for personell i helsesektoren.

       Det gjelder egne regler om permisjon eller fravær for søker som får barn, se kapittel 42, og om permisjon eller fravær under sykdom, se kapittel 43.

Til § 8-3 Tidsramme for støtte etter tredje del
Det gis i utgangspunktet støtte i inntil åtte år til sammen til høyere utdanning og annen utdanning som ikke tas med rett etter opplæringsloven § 3-1. Denne tidsrammen utvides ved forsinkelse bare dersom forsinkelsen skyldes sykdom, nedsatt funksjonsevne eller at søkeren har fått barn i utdanningsperioden.

Det foreslås at det kan gis støtte i mer enn åtte år dersom søkeren har blitt beordret til tjeneste i helsesektoren i medhold av helse- og sosialberedskapsloven.Det foreslås parallell unntaksbestemmelse for søker som frivillig har gjort tjeneste i helsesektoren etter vilkår som er nærmere beskrevet ovenfor.

Gjeldende § 8-3 for 2009-2010:
§ 8-3  Tidsramme for støtte etter tredje del
       Det gis støtte i inntil åtte år til sammen til høyere utdanning, og til annen utdanning som ikke tas med rett etter opplæringslova § 3-1.
       Grunnskoleopplæring eller videregående opplæring som voksen søker tar med rett etter opplæringslova § 4A-1 eller § 4A-3, inngår i beregningen av de åtte årene. Det gis støtte til grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 i så lang tid som søkeren har denne retten, men likevel ikke ut over fire år.
       Det gis støtte i opp til to år til utdanning ved folkehøyskole.
       Det gis ikke støtte i mer enn åtte år selv om søkeren er forsinket. Det blir gjort unntak for søker som er forsinket på grunn av sykdom, på grunn av at søkeren har fått barn i utdanningsperioden, eller på grunn av nedsatt funksjonsevne. Se § 9-3 andre ledd.

Forslag til ny § 8-3 for 2009-2010:
§ 8-3  Tidsramme for støtte etter tredje del
       Det gis støtte i inntil åtte år til sammen til høyere utdanning, og til annen utdanning som ikke tas med rett etter opplæringslova § 3-1.
       Grunnskoleopplæring eller videregående opplæring som voksen søker tar med rett etter opplæringslova § 4A-1 eller § 4A-3, inngår i beregningen av de åtte årene. Det gis støtte til grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 i så lang tid som søkeren har denne retten, men likevel ikke ut over fire år.
       Det gis støtte i opp til to år til utdanning ved folkehøyskole.

       Det gis ikke støtte i mer enn åtte år selv om søkeren er forsinket. Det blir gjort unntak for søker som er forsinket på grunn av sykdom, på grunn av at søkeren har fått barn i utdanningsperioden, eller på grunn av nedsatt funksjonsevne. Se § 9-3 andre ledd. Det blir også gjort unntak for
a) søker som har blitt beordret til tjeneste i medhold av lov om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 bokstav a-c.
b) søker som frivillig har gjort tjeneste i helsesektoren som særskilt kvalifisert personell i forbindelse med utbrudd av influensa A (H1N1) i samme periode som midlertidig forskrift 18. september 2009 nr 1200 om utvidelse av personellmessig virkeområde for lov om helsemessig og sosial beredskap fastsettes for. Frivillig tjeneste må ha erstattet ordinær undervisning og ha foregått i samråd med utdanningsinstitusjonen. Tjenesten må også ha vært nødvendig for å møte et ekstraordinært behov for personell i helsesektoren.


Til § 27-2 Utvidet rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend
Forskriftsbestemmelsen avgrenser de gruppene som til tross for manglende eksamensresultater i semesteret likevel har rett til omgjøring av lån til stipend. Dette gjelder søkere som har fått foreldrestipend, sykestipend eller som har blitt forsinket på grunn av nedsatt funksjonsevne. Videre omfattes studenter og elever som har hatt tillitsverv. 

Beordring i henhold til helse- og sosialberedskapsloven kan føre til manglende studieprogresjon, og til at studenten dermed oppnår færre studiepoeng enn planlagt. Det foreslås å legge til en unntaksregel i ny bokstav e, slik at studenter som har vært beordret får omgjort lån til stipend til tross for manglende eksamensresultater i semesteret. Det samme skal gjelde for frivillig tjeneste etter vilkår som er nærmere beskrevet ovenfor.
Rettigheter for frivillige reguleres i ny bokstav f.

Gjeldende § 27-2 for 2009-2010:
 § 27-2  Utvidet rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend
       Selv om vilkåret om fullført utdanning ikke er oppfylt, får søker som ikke bor sammen med foreldrene lån gjort om til utdanningsstipend for semestre der søkeren
a) har fått foreldrestipend, se kapittel 42,
b) har fått sykestipend, se kapittel 43,
c) har blitt forsinket på grunn av nedsatt funksjonsevne, se § 9-3 andre ledd, eller
d) har hatt tillitsverv på fulltid i minst tre måneder i landsomfattende elev- eller studentorganisasjon, eller i tilknytning til utdanningsinstitusjon eller studentsamskipnad.

Forslag til ny § 27-2 for 2009-2010:
§ 27-2  Utvidet rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend
       Selv om vilkåret om fullført utdanning ikke er oppfylt, får søker som ikke bor sammen med foreldrene lån gjort om til utdanningsstipend for semestre der søkeren
a) har fått foreldrestipend, se kapittel 42,
b) har fått sykestipend, se kapittel 43,
c) har blitt forsinket på grunn av nedsatt funksjonsevne, se § 9-3 andre ledd, eller
d) har hatt tillitsverv på fulltid i minst tre måneder i landsomfattende elev- eller studentorganisasjon, eller i tilknytning til utdanningsinstitusjon eller studentsamskipnad,
e) har vært beordret til tjeneste i medhold av lov om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 bokstav a-c,
f) har blitt rekruttert til frivillig tjeneste i helsesektoren som særskilt kvalifisert personell i samme periode som midlertidig forskrift 18. september 2009 nr 1200 om utvidelse av personellmessig virkeområde for lov om helsemessig og sosial beredskap fastsettes for. Frivillig tjeneste må ha erstattet ordinær undervisning, og ha foregått i samråd med utdanningsinstitusjonen. Tjenesten må ha vært nødvendig for å møte et ekstraordinært behov for personell i helsesektoren.

Til § 29-1 Personinntekt
Som hovedregel blir utdanningsstipend og forsørgerstipend redusert på grunnlag av inntekten til søkeren, dersom personinntekten ved skattelikningen er høyere enn fastsatt grense for inntektsåret. Det foreslås at dersom en student blir beordret til tjeneste i medhold av helse- og sosialberedskapsloven, skal eventuell inntekt opptjent i tjenesten i beordringsperioden gå til fradrag i personinntekten som legges til grunn for behovsprøvingen. Det samme skal gjelde for frivillig tjeneste etter vilkår som er nærmere beskrevet ovenfor.

Inntektsforholdet må kunne dokumenteres, både for beordring og frivillig arbeid.

Departementet foreslår et nytt tredje ledd i gjeldende § 29-1 som definerer dette unntaksforholdet.
 
Gjeldende § 29-1 for 2009-2010:
§ 29-1  Personinntekt
       Utdanningsstipend og forsørgerstipend kan bli redusert på grunnlag av inntekten til søkeren. Har søkeren en personinntekt over kr 128 360 ved skattelikningen for 2009 og/eller over kr 136 061 ved skattelikningen for 2010, blir stipendene redusert med 5 prosent per måned av inntekt over grensen.
       Dersom søkeren følger et utdanningsopplegg som har en varighet på sju måneder eller mindre i et kalenderår, og vedkommende bare får støtte til dette opplegget, blir inntektsgrensen hevet til kr 320 899 for 2009 og kr 340 153 for 2010.

Forslag til ny § 29-1 for 2009-2010:
§ 29-1  Personinntekt
       Utdanningsstipend og forsørgerstipend kan bli redusert på grunnlag av inntekten til søkeren. Har søkeren en personinntekt over kr 128 360 ved skattelikningen for 2009 og/eller over kr 136 061 ved skattelikningen for 2010, blir stipendene redusert med 5 prosent per måned av inntekt over grensen.
       Dersom søkeren følger et utdanningsopplegg som har en varighet på sju måneder eller mindre i et kalenderår, og vedkommende bare får støtte til dette opplegget, blir inntektsgrensen hevet til kr 320 899 for 2009 og kr 340 153 for 2010.

        Det ses bort fra inntekt som følge av beordring til tjeneste i medhold av lov om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 bokstav a-c. Det ses også bort fra inntekt fra frivillig tjeneste i helsesektoren som særskilt kvalifisert personell i samme periode som midlertidig forskrift 18. september 2009 nr 1200 om utvidelse av personellmessig virkeområde for lov om helsemessig og sosial beredskap fastsettes for. Frivillig tjeneste må ha erstattet ordinær undervisning og ha foregått i samråd med utdanningsinstitusjonen. Tjenesten må ha vært nødvendig for å møte et ekstraordinært behov for personell i helsesektoren. Inntektsforholdet må dokumenteres.

Departementene
Folkehøgskolerådet
Friskoleorganisasjonene
Forum for Fagskoler
Norske fag- og Friskolers Landsforbund
Nettverk for private høyskoler
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet

ANSA Association of Norwegian Students Abroad
Elevorganisasjonen
Norsk studentunion
Norske Dansekunstnere
Samskipnadsrådet
Studentenes landsforbund
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI
Studentsamskipnadene

Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverorganisasjonene
Arbeidstakerorganisasjonene
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kommunenes sentralforbund
Likestillingsombudet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for funksjonshemmede
Studentrettshjelpstiltakene
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox

Til toppen