Høring – forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012–2013

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Tildelingsforskriften for undervisningsåret 2012–2013 ble fastsatt 9. februar 2012. Kunnskapsdepartementet har i dag sendt et forslag til endringer i forskriften på alminnelig høring. Det foreslås blant annet gradert sykestipend for våren 2013 og unntak for renteinntekter fra BSU i behovsprøvingen av stipend.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.12.2012

Vår ref.: 11/4443

Høring – endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013


Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 på høring.

 

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Endringsforskriften gjelder forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisnings-året 2012-2013, som ble fastsatt 9. februar 2012. Høringsdokumentet bygger på gjeldende forskrift for undervisningsåret 2012-2013 og behandler de endringene som foreslås for undervisningsåret 2012-2013. Gjeldende forskrift er tilgjengelig på Lånekassens hjemmesider: www.lanekassen.no

 

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1 S (2012-2013) for Kunnskapsdepartementet. Administrative og økonomiske konsekvenser av betydning er innarbeidet i budsjettforslaget. Høringen av vedlagte forskrift gjelder derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.

 

De fleste endringsforslagene er av såkalt regelteknisk karakter, men Kunnskaps-departementet foreslår også følgende innholdsmessige endringer som har økonomiske og administrative konsekvenser av betydning: 

 

  • Omlegging av ordningen for konvertering av lån til stipend ved bestått utdanning (§ 27-3), endring fra og med våren 2013
  • Unntak for renteinntekter fra BSU i behovsprøvingen av stipend mot kapitalinntekter (§§ 29-1 og 29-4), endring fra og med høsten 2012
  • Rett til foreldrestipend for søker som føder barn før termindato som ville ha gitt rett til foreldrestipend m.h.t. opptjeningstid (§ 43-1), endring fra og med våren 2013
  • Gradert sykestipend for våren 2013 (§ 44-1a)

 

Vedlagt følger omtale av endringene/forslagene. I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskriften for 2012-2013 tatt inn slik at forslagene til endring kan sammenholdes med disse. Endringsforslagene er understreket i teksten.

 

Endringsforskriften til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 vil bli fastsatt så snart som mulig etter høringsfristen.

                        

Høringsfristen settes til 6. desember 2012. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no

 

Med hilsen

Lars Petter Flåtten (e.f.)                           
avdelingsdirektør

Bjørn Rossevatn
rådgiver

Departementene

Folkehøgskolerådet

Friskoleorganisasjonene

Forum for Fagskoler

Norske fag- og Friskolers Landsforbund

Nettverk for private høyskoler

Private høyskoler

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Universiteter og høyskoler

Universitets- og høgskolerådet

 

ANSA Association of Norwegian Students Abroad

Elevorganisasjonen

Norsk studentorganisasjon (NSO)

Norske Dansekunstnere

Samskipnadsrådet

Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI

Studentsamskipnadene

 

Datatilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Riksrevisjonen

Samordna opptak

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statens lånekasse for utdanning

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Utdanningsdirektoratet

Arbeidsgiverorganisasjonene

Arbeidstakerorganisasjonene

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges forskningsråd

Norgesuniversitetet

Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)

Norsk fosterhjemsforening

Sametinget

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Studentrettshjelpstiltakene

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

Vox – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Hovedorganisasjonen Virke

NAV

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Rådet for fylkeskommunale fagskoler

Utdanningsforbundet

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)