Høring – forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Nærings- og Fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i to av konkurranselovens forskrifter; forskrift av 11. desember 2013 nr.1466 om melding av foretakssammenslutninger mv. og forskrift av 11. desember 2013 nr. 1465 om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr. Bakgrunnen for forskriftsendringene er Stortingets vedtakelse av Prop. 37 L (2015-2016) om endringer i konkurranseloven. Det fremmes også forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser for de vedtatte endringene i konkurranseloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2016