Høring – forslag til endringer i lov 6. juni 2008 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) – atkomst til fartøy og lovbruddsgebyr

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.11.2009