Høring – forslag til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag om endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.12.2019

Vår ref.: 19/2628

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag om endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp.

Frist for å sende inn høringssvar er 9. desember 2019.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor. 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.

Med hilsen

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Martin Hewitt
fung. avdelingsdirektør

 

 • Departementene
 • Fylkesmennene
 • Kommunene
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk senter
 • Arbeid & Inkludering
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF)
 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter (ASVL)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Barn av rusmisbrukere – BAR
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Barneombudet
 • Caritas Norge
 • Civita 
 • Datatilsynet
 • Delta
 • Den norske dommerforening
 • Den norske Helsingforskomité
 • Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)
 • Diskrimineringsnemnda
 • Domstoladministrasjonen
 • Elevorganisasjonen (EO)
 • Fagforbundet
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Flyktninghjelpen
 • Fontenehus Norge
 • Forandringsfabrikken
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Frelsesarmeen
 • Frischsenteret
 • Frivillighet Norge
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Gatejuristen Oslo
 • Helsedirektoratet
 • Human Rights Service (HRS)
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • InorAdopt
 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO)
 • Internasjonal helse- og sosialgruppe
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juristforbundet
 • Jussbuss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kirkens Bymisjon
 • Kompetanse Norge
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kristent Interkulturelt Arbeid
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
 • Likestillingssenteret KUN
 • LIM (Likestilling, integrering, mangfold)
 • Mental Helse
 • Minotenk
 • MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (MiR)
 • Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Nordlandsforskning
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk forening for psykisk helsearbeid
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk sosiologforening
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • NTNU Samfunnsforskning
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)
 • Oslosenteret for fred og menneskerettigheter
 • Podium AS
 • Politidirektoratet
 • PRIO
 • Primærmedisinsk verksted (PMV)
 • Redd Barna
 • Rettspolitisk forening (RPF)
 • Romano kher – Romsk kultur- og ressurssenter
 • Romsk råd
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF)
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Sivilombudsmannen
 • SMB Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
 • Statens helsetilsyn
 • Statistisk sentralbyrå
 • Tankesmien Agenda
 • Telemarksforskning
 • Uføres Landsorganisasjon ULO
 • Unge funksjonshemmede
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • Velferdsalliansen
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Verdens Barn
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Virke
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)