Høring – forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016–2017

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår om gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2016–2017 på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.01.2016

Vår ref.: 15/4736

Høring – forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016–2017

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016–2017 (tildelingsforskriften) på høring.

Tildelingsforskriften fastsettes for ett undervisningsår om gangen. Gjeldende forskrift for 2015–2016 er publisert på Lånekassens hjemmeside, se https://www.lanekassen.no/nb-NO/Toppmeny/Forskrifter/tildeling-2015-2016/. Forslaget til tildelingsforskrift for 2016–2017 bygger på gjeldende forskrift for 2015–2016, og det vedlagte høringsnotatet inneholder bare omtale av de bestemmelsene der departementet foreslår endringer i 2016–2017. Justering av støttesatser og inntekts- og formuesgrenser vil bli gjort på et senere tidspunkt, og er derfor ikke med som en del av høringen.

Høringsutkastet er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016, jf. Prop. 1 S (2015–2016) for Kunnskapsdepartementet. I budsjettfremlegget foreslås det å øke alle støttesatser med 2,5 pst. for undervisningsåret 2016–2017, hvilket tilsvarer forventet prisvekst per august 2015. Basisstøtten til studenter i høyere utdanning og andre som er omfattet av samme regelverk foreslås dog økt utover forventet prisvekst, slik at økningen i denne satsen blir 3,1 pst. Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene til regelendringer i tildelingsforskriften er innarbeidet og redegjort for i budsjettforslaget. Vi gir likevel i det følgende en kort oppsummering av regelendringsforslag som har slike konsekvenser.

Forslag som innebærer realitetsendringer, og som har budsjettkonskevenser:

  • Behovsprøve bostipendet i videregående opplæring mot lærlinginntekt, se § 17-1 og ny § 20-2 i høringsnotatet. Forslaget er beregnet til å gi en innsparing på 21 mill. kroner i bevilgningen til stipend i 2016. Samtidig er det som følge av forslaget foreslått å styrke Lånekassens driftsbudsjett med 520 000 kroner til IKT-utvikling og økte administrasjonskostnader.
  • Øke egenandelen i reisestipendet til innenlandsreiser, se § 30-1 i høringsnotatet. Forslaget er beregnet til å gi en innsparing på 5,3 mill. kroner i 2016 på støttebudsjettet.
  • Bedre ordningene for støtte til språkopplæring i ikke-engelskspråklige land utenfor Skandinavia for studenter som har opptak til eller planlegger å ta utdanning i slike land, se kap. 36, 37 og 38 i høringsnotatet. Forslaget er beregnet til å gi en utgiftsøkning på 1,8 mill. kroner i 2016 på støttebudsjettet. I tillegg kommer økt utlån. Det er også foreslått å styrke Lånekassens driftsbudsjett med 100 000 kroner til IKT-utvikling som følge av forslaget.
  • Starte avvikling av støtteordningen for studenter fra utviklingsland mv. (kvoteordningen), se § 48-1 i høringsnotatet. Forslaget er beregnet til å gi en innsparing på 17,8 mill. kroner i 2016 på støttebudsjettet. I tillegg kommer redusert utlån. De innsparte midlene er i sin helhet foreslått omdisponert til et nytt partnerskapsprogram for samarbeid med et utvalg land i sør og til tiltak under regjeringens strategi for forsknings- og høyere utdanningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (Panorama 2016–2020).

 

Høringsutkastet inneholder også noen andre forslag som innebærer realitetsendringer, men som likevel ikke har budsjettkonsekvenser. Vi vil i den forbindelse peke på at det foreslås å endre kvalitetskriteriene som skal ligge til grunn for å velge ut hvilke utenlandske læresteder som skal inngå i den såkalte tilleggsstipendordningen (stipend til dekning av skolepenger utover maksimumsgrensen for ordinær skolepengestøtte ved læresteder av høy kvalitet), se § 41-3 i høringsnotatet. Dertil foreslås det en del endringer av regelteknisk karakter.

Tildelingsforskriften for 2016–2017 vil bli fastsatt i andre halvdel av februar 2016, og forskriftens satser og vilkår vil bli gjort gjeldende fra 16. august 2016.

Høringsfristen settes til 16. januar 2016. Departementet ber om at svar på høringsforslaget sendes elektronisk, helst gjennom den digitale løsningen for innsending av høringssvar som man i denne saken finner på www.regjeringen.no/id2457921. Høringssvar er offentlige dokumenter etter offentleglova, og de vil bli publisert på nevnte nettsted. På dette nettstedet finner man også høringsdokumentene fra departementet i saken.

 


Med hilsen    
                                                                   

Lars Petter Flåtten (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                 Halvor Midtfjellse 
                                                                                 seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

Vedlegg: Høringsnotat om forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016–2017

Departementene
Fylkeskommunene og Oslo kommune
Fylkesmennene
Private høyskoler
Studentsamskipnadene
Statlige høgskoler og universiteter
Association of Norwegian Students Abroad
Folkehøgskolerådet
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Kristne Friskolers Forbund
Forum for fagskoler - Abelia
Nettverk for private høyskoler
Senter for internasjonalisering av utdanning
Universitets- og høgskolerådet
Elevorganisasjonen
Norsk studentorganisasjon
Norske Dansekunstnere
Samskipnadsrådet
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Riksrevisjonen
Steinerskoleforbundet
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Utdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Næringslivets Hovedorganisasjon
KS - kommunesektorens organisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Unio
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges forskningsråd
Norsk fosterhjemsforening
Norgesuniversitetet
Sametinget
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Voksenopplæringsforbundet
Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Vox
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Forskning og utdanning Nordisk institutt for studier av innovasjon
Rådet for offentlige fagskoler
Utdanningsforbundet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond
Sivilombudsmannen
Fleksibel utdanning Norge
Juridisk rådgivning for kvinner
Jushjelpa i Midt-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge