Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – forslag til gjeninnføring og utvidelse av rett til fortsatte pleiepenger ved barnets død

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket for stønad ved barns sykdom (pleiepenger).

Status: På høring

Høringsfrist: 08.01.2020

Vår ref.: 19/3797

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket for stønad ved barns sykdom (pleiepenger).

Frist for å sende inn høringssvar er 8. januar 2020.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2679655.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor.

Vi ber om at høringsinstansene ved behov sørger for at høringsbrevet blir sendt eventuelle underliggende instanser, etater, organisasjoner, forbund, foreninger mv., og at høringsinnspill fra disse blir vedlagt.

Med hilsen

Strømsheim (e.f.)
avdelingsdirektør

Christiane Sørby Hansen 
seinorrådgiver

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA)
 • Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak (SAMFO)
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
 • Autismeforeningen i Norge
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barnekreftforeningen
 • Barneombudet
 • Bedriftsforbundet
 • Cerebral Parese-foreningen
 • Datatilsynet
 • Den norske advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Den norske legeforeningen
 • Departementene
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Finans Norge
 • Foreldre/foresatte til ME syke barn og unge
 • Foreningen for barnepalliasjon
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Foreningen for intensiv Stimulering av hjerneskadde (FISH)
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Frischsenteret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Handikappede Barns Foreldreforening
 • Helsedirektoratet
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Ja til lindrende enhet og omsorg for barn (JLOB)
 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • Kreftforeningen
 • KS
 • Landets fylkesmenn
 • Landets høgskoler
 • Landets kommuner
 • Landets pasientombud
 • Landets private sykehus
 • Landets regionale helseforetak
 • Landets universiteter
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • LO-Kommune
 • LO-stat
 • E-Nettverket i Norge
 • ME-foreningen
 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (OUS)
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges Handikapforbund
 • Norges juristforbund
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norsk Barnekirurgisk forening
 • Norsk Barnelegeforening
 • Norsk Epilepsiforbund
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
 • Norsk pasientforening
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsavdeling (BURG Norge)
 • Norsk senter for menneskerettigheter (NIM)
 • Norsk Spielmeyer-Vogt Forening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Norsk Tourette Forening
 • Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Personskadeforbundet LTN
 • Pårørendealliansen
 • Regjeringsadvokaten
 • Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Sametinget
 • Samfunnsøkonomene
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI )
 • Statens helsetilsyn
 • Statens pensjonskasse
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statistisk sentralbyrå
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
 • Trygderetten
 • Uføres landsforbund
 • Uføres Landsorganisasjon
 • UNIO
 • Ups & Downs
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

 

  

Til toppen