Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – Forslag til ny forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer

Herved oversendes utkast til ny forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer på høring. Utkastet til forskriften er en videreføring av forskrift om sertifisering av besetingsmedlemmer av 16. juli 2013 nr. 916, som gjennomfører forordning 1178/2011 om sertifisering av besetningsmedlemmer. Utkastet til ny forskrift inneholder forslag om å delegere forvaltningsmyndighet til Norges Luftsportforbund (NLF) på seilfly- og ballongområdet. Utkastet vil også gjennomføre de siste endringene som er foreslått av EU-kommisjonen i forordning 1178/2011. I tillegg gjøres det enkelte redaksjonelle endringer i forskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2015

Vår ref.: 15/418-

Høringsbrev (pdf)

Arbeids- og sosialdepartementet
Finansdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kulturdepartementet

Olje- og energidepartementet
Utenriksdepartementet

Brønnøysundregistrene, Oppgaveregisteret
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Luftfartstilsynet

Meteorologisk institutt DNMI

Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste

Politiets helikoptertjeneste
Riksrevisjonen

Sivilombudsmannen

Sjøfartsdirektoratet
Statens havarikommisjon for transport
Sysselmannen på Svalbard
Toll- og avgiftsdirektoratet
Avinor AS
BARIN – Board of Airline Representatives in Norway
EAA - Chapter 573, Norway
Flymedisinsk Institutt
Notodden Lufthavn AS
Oslo lufthavn AS
Rygge Sivile Lufthavn AS
Sandefjord Lufthavn AS
Skien Lufthavn AS
Sunnhordland lufthavn AS, Sørstokken
Scandinavian Airlines System, Scandinavian Operations Management
Trafi Aviation, Finland
Transportstyrelsen, Sverige
Trafikstyrelsen, Danmark
The Icelandic Civil Aviation Administration
Industri Energi
Landsorganisasjonen i Norge
Logistikk- og transportindustriens Landsforening
NFF Norsk Flyoperatør Forbund
Norges Luftsportforbund
Norges Luftsportforbund  - Seilflyseksjonen                                                                    
Norges Luftsportforbund – Ballongseksjonen
NHO Luftfart
Norsk Allmennflyforening (AOPA
Norsk Flygerforbund
Norsk Flygelederforening
Norsk Flymedisinsk Forening, v/Lars Tjensvoll
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norske flyspeditørers forening
Norsk Helikopteransattes Forbund
Norsk Kabinforening
PARAT
Stafo Luftfart, v/Bjørn Tore Mikkelsen
UAS-Norway - Norsk Forening for Ubemannede Luftfartøy

Til toppen