Høring – forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2013

Vår ref.:

 

link til brevet i PDF

 

 

Ifølge liste

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

13/2992

28.06.2013

 

 

Høring – forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til revidert helseregisterlovgivning.

 

Dagens helseregisterlov fra 2001 er en spesiallov for behandling av helseopplysninger i helse- og omsorgsforvaltningen og helse- og omsorgstjenesten. Erfaringer med regelverket har avdekket behov for endringer. I høringsnotatet foreslås en ny pasientjournallov og en ny helseregisterlov. Disse lovene skal erstatte dagens helseregister­lov.

 

Ny pasientjournallov

Målet med forslaget til ny pasientjournallov er at reglene skal være bedre tilpasset helse- og omsorgssektorens behov og utfordringer, nye arbeidsformer og elektroniske prosesser. På grunn av den faglige og organisatoriske utviklingen i sektoren fungerer ikke lenger alle deler av gjeldende helseregisterlov etter intensjonen. Dette gjelder i hovedsak bestemmelser som ikke lengre bygger opp under velfungerende pasientforløp.

 

God kvalitet i helsehjelpen og god pasient- og informasjonssikkerhet forutsetter at relevante og nødvendige opplysninger er tilgjengelige for helsepersonell når de yter helsehjelp, uavhengig av hvor opplysningene er registrert.

 

I dag er bestemmelsene for hvordan relevant informasjon kan kommuniseres mellom ulike deltakere i et pasientforløp i stor grad knyttet til foretaksgrensene. Departementets forslag åpner for mer fleksible løsninger for sikker informasjonsutveksling. Forslaget innebærer at kommunikasjonshindrene i gjeldende helseregisterlov § 13 ikke videreføres. Det er en forutsetning for god informasjonssikkerhet at en tar utgangspunkt i den reelle situasjonen, ikke i en foreldet modell.

 

Ny helseregisterlov

Ytterligere kvalitets­forbedring av helse- og omsorgstjenestene og bedre pasientsikkerhet forutsetter også gode data i helseregistrene til bruk for statistikk, helse­overvåkning, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap. Kvalitetsforbedring og pasient­sikkerhet forutsetter en kunnskapsbasert tilnærming til tjenestene og en systematisk evaluering av den helsehjelpen som er gitt. Systematisk evaluering forutsetter systematisk registrering.

 

Forslaget til ny helseregisterlov legger til rette for at den enkelte pasient- og brukers behov og ønsker om en kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste ivaretas, samtidig som den enkeltes personvern sikres på best mulig måte.

 

Personvern

De store teknologiske endringene legger til rette for mer selvbestemmelse og lettere tilgjengelig informasjon for pasienter og brukere. Samtidig kan den enkeltes person­vern ivaretas på en bedre måte gjennom moderne infrastruktur og sikkerhets­mekanismer. Pasienter og brukere skal kunne ha tillit til at opplysningene i systemene blir sikret på best mulig måte. Lovfestede krav om personvern skal sikre at disse hensynene ivaretas.

 

Høringen

Departementet foreslår flere endringer for å oppnå disse målene. Departementet foreslår også i stor grad videreføring av gjeldende rett. Det er gjort språklige og lovtekniske endringer med sikte på en enklere og mer brukervennlig lovtekst.

 

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 15. oktober 2013.

 

Departementet ber om at eventuelle merknader til lovforslaget og høringsnotatet sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no

 

Merknader kan også sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep.

0030 Oslo

 

 

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets sider på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Anne Louise Valle (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Sverre Engelschiøn

                                                                                          fagdirektør

 

Høringsliste

 

ACOS AS

ACTIS

ADHD Norge

Afasiforbundet i Norge

Akademikerne

Akupunkturforeningenppn

Agfa

AKAN

Angstringen

Anonyme Alkoholikere

Apotekerforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Autismeforeningen i Norge

Aleris Helse

 

Barnekreftforeningen

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

 

Cerebral Parese-foreningen

CGM (Compugroup Medical Norway AS)

Colosseumklinikken – Allmennlegene

 

Datatilsynet

De fylkeskommunale eldrerådene

De medisinske dekanene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

DELTA

Demensforeningen

Den Norske Advokatforening

Den norske jordmorforening

Den Norske Kinesiologiforening

Den norske tannlegeforening

Den norske legeforening

Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)

Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Den rettsmedisinske kommisjon

Departementene

Det Norske Healerforbund

Diabetesforbundet

DIPS ASA

Direktoratet for nødkommunikasjon

 

EEG-Laboratoriet AS

Europabevegelsen

 

Fagforbundet

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Familieterapi instituttet

Fampo

Fellesorganisasjonen FO

Farmasiforbundet

Finans Norge

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbundet mot rusgift

Foreningen for blødere i Norge

Foreningen for el-overfølsomme

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for human narkotikapolitikk

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for kroniske smertepasienter

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Forsvarsgruppen av 1977

Forum for Bioteknologi

Forum for Karakteranalytisk vegetoterapi

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fürst medisinske laboratorium AS

Fylkesmennene

Fylkesrådet for funksjonshemmede

 

Galebevegelsen

Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

Gynlab AS

 

Haraldsplass diakonale høgskole

Helhetsterapiforbundet

Helsedirektoratet

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

HIV-Norge

Hørselshemmedes Landsforbund

 

Idrettens helsesenter

IKT Norge

Infodoc

Informasjonssenteret Hieronimus

Innerlife faglige forbund

Innovasjon Norge

Institutt for samfunnsforskning

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

 

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

 

Kirkens Bymisjon

Klagenemnda for behandling i utlandet

Kliniske ernæringsfysiologiske forening

Kommuneadvokaten i Oslo

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Konkurransetilsynet

Kreftforeningen

Kreftregisteret

Kriminalomsorgen, regionkontorene

 

Laboratorium for Patologi AS

Landets distriktspsykiatriske sentra

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkestannleger

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets kontrollkommisjoner

Landets regionale helseforetak

Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)

Landets pasientombud

Landes private sykehys

Landets universiteter

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Landsforeningen Alopecia Areata

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Landsforeningen for kosthold og helse

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Landsforeningen for trafikkskadde i Norge

Landsforeningen for utekontakter

Landsforeningen for voldsofre

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LAR Nett Norge

Legeforeningens forskningsinstitutt

Likestillings- diskrimineringsombudet

 

Marborg

Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

Medi 3 Molde AS

Menneskeverd

Mental Helse Norge

MENIN

MS – forbundet

NA Anonyme Narkomane

 

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Nettverket for private helsevirksomheter

 

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kristelige legeforening

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Norges Naprapatforbund

Norges Optikerforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Røde Kors

Norges Tannteknikerforbund

 

Norsk Audiografforbund

Norsk Cøliakiforening

Norsk eHelse Forum v/IKT-Norge Oscarsgt. 20 0352 Oslo

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for autoriserte feldenkraispedagoger

Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

Norsk Forbund for psykoterapi

Norsk Forbund for utviklingshemmede

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Forening for cystisk fibrose

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi NFEP

Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

Norsk Forening for Fargeterapi

Norsk Forening for helhetsmedisin

Norsk Forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Forening for lysstimulering

Norsk Forening for medisinsk akupunktur

Norsk Forening for nevrofibromatose

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (Norilco)

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

Norsk Forum for terapeutiske samfunn

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Gestaltterapeut forening

Norsk helsenett

Norsk Helse- og Velferdsforum

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Homøopatisk pasientforening

Norsk Immunsviktforening

Norsk Intravenøs Forening

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Landsforening for laryngectomerte

Norsk Legeforening for Maharishi Ayur-Veda

Norsk Logopedlag

Norsk Massørforbund

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk OCD forening, ANAKE

Norsk Osteopatforbund

Norsk Osteoporoseforening

Norsk Ortopedisk Forening

Norsk Palliativ Forening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Presseforbund

Norsk Psoriasis Forbund

Norsk Psykologforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Institutt

Norsk Refleksologisk Forbund

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Norsk Thyreoideaforbund

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske helikopteransattes forbund (NHF)

Norske Homeopaters Landsforbund

Norske Kosmetologer og Hudterapeuters Forbund

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Norske Ortoptister forening

Norske Rosenterapeuters Forening

NOVA

NUPI

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 

Opus Systmer AS

 

PARAT

PARAT Helse

Pasientskadenemnda

Pensjonistforbundet

Personvernnemnda

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

PRO-Sentret

 

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Ringvoll Klinikken

Rokkansenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen

Ryggforeningen i Norge

Røntgeninstituttenes forening

Rådet for psykisk helse

 

SABORG – Sammenslutning for alternativ behandlere

Sametinget

Senter for medisinsk etikk, SME

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

SINTEF Helse

Siemens

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statens senter for Ortopedi

Statstjenestemannsforbundet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Rettferd for taperne

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Stiftelsen Støttecenter mot Incest – Oslo

Sykepleiernes faggruppe i alternativ medisin

 

Tieto

Turner Syndrom foreningen i Norge

 

UNIO

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Utdanningsforbundet

 

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte

Vestlandske Blindeforbund

Virke

Visma

Voksne for Barn

Volvat Medisinske Senter AS

We shall overcome

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Yngre legers forening

 

Ønskebarn – Norsk forening for fertilitet og barnløshet