Høring — forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

Høringsfrist 23. mars 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200501903- /EVI

23.12.2005

Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

Vedlagt følger arbeidsgrupperapporten ”Ansattes ytringsfrihet” med forslag til nye regler som skal styrke ansattes ytringsfrihet og verne arbeidstakere som varsler eller ytrer seg på andre måter om forhold som berører virksomheten de arbeider i. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe i Arbeids- og sosialdepartementet og kan også lastes ned fra http://odin.dep.no/asd.

Rapporten er en oppfølging av den nye Grunnloven § 100 om ytringsfrihet og vedtakelsen av arbeidsmiljølovens bestemmelse i § 2-4 om vern av varslere.

Hovedtrekk i arbeidsgruppens forslag

Arbeidsgruppen fremmer forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven og forvaltningsloven som skal erstatte arbeidsmiljøloven § 2-4.

  • Lovfesting av ytringsfriheten og ytringsfrihetens grenser i arbeidsmiljøloven: Det foreslås en hovedregel som slår fast at arbeidstakere har rett til å uttale seg på egne vegne om forhold som berører virksomheten de arbeider i. Ytringsfriheten skal utøves på en måte som ikke skaper unødig risiko for skade på arbeidsgivers saklige og tungtveiende interesser. Det foreslås også en særregel om retten til å varsle om kritikkverdige forhold. Varslingen skal skje på en forsvarlig måte. Ved varsling til media skal det særlig tas hensyn til om varslingen bygger på et forsvarlig grunnlag, om de forhold det varsles om har allmenn interesse og om arbeidstaker først har varslet internt såfremt dette er hensiktsmessig. Forslagene lovfester gjeldende grenser for ytringsfriheten.
  • Vern mot gjengjeldelser: Det lovfestede forbudet mot gjengjeldelser ved varsling foreslås utvidet til å gjelde alle slags ytringer i ansettelsesforhold. Det foreslås at gjengjeldelsesforbudet støttes opp med en regel om delt bevisbyrde og om erstatningsansvar for ikke-økonomisk tap uavhengig av arbeidsgivers skyld.
  • Plikt til å legge forholdene til rette for varsling: Det foreslås at arbeidsgiver, dersom forholdene i virksomheten tilsier at det er behov for det, skal ha plikt til å utarbeide retningslinjer for varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for varsling.
  • Forbud mot instruks om taushetsplikt: Det foreslås et lovfestet forbud i forvaltningsloven mot instruks om taushetsplikt med hensyn til opplysninger som allmennheten har krav på innsyn i etter offentlighetsloven mv. Forslaget er i hovedsak i samsvar med rettstilstanden i dag.
  • Andre tiltak som har vært vurdert: Arbeidsgruppen har også vurdert spørsmålet om lovfesting av en rett til anonym varsling og om det bør opprettes et særlig ”ytringsfrihetsorgan” som skal veilede, bistå og eventuelt løse tvister. Arbeidsgruppen fremmer ikke forslag om slike reformer. Spørsmålet om plikt til å ikke avsløre varslerens identitet bør imidlertid ifølge arbeidsgruppen vurderes nærmere innenfor de enkelte tilsyns-/rettsområder.

Høringsfrist

Arbeids- og sosialdepartementet ber om at høringsinstansene uttaler seg om arbeidsgruppens forslag til nye lovregler i arbeidsmiljøloven og forvaltningsloven innen 23. mars 2006.

ASD ser helst at høringssvarene, i tillegg til ordinært brev, også sendes elektronisk til evi@asd.dep.no.

Med hilsen

Gundla Kvam (e.f.)
ekspedisjonssjef

Elisabeth Vigerust
rådgiver

Høringsnotat


Ansattes ytringsfrihet (pdf)

 

Administrativt forskningsfond AFF
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
ALT
AOF Norge
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidersamvirkenes Landsforening
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Arbeidsgiverforening NAVO
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidsretten
Arbeidssøkerforbundet (AFO)
Barne- og familiedepartementet
Bedriftsdemokratinemnda
Bedriftsforbundet
Bioteknologinemndas Sekretariat
Boazo Ealahus Searvi v/Mattis M. Sara
Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
Coop Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske jordmorforening
Det kgl. selskap for Norges Vel
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Eierskapstilsynet
Evju, Stein professor
Finansdepartementet
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskeri- og kystdepartementet
Forbrukerrådet Oslo
Forbrukersamvirkets Lederforbund
Forskningstiftelsen FAFO
Forsvarsdepartementet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF
HR Norge
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Østfold
Institusjonen Fritt Ord
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Institutt for medier og kommunikasjon, Det humanistiske fakultet, UiO,
Institutt for Samfunnsforskning
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Justis- og politidepartementet
KA
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunalbanken
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Kultur- og kirkedepartementet
Kystdirektoratet
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Landbruks- og matdepartementet
Landbrukssamvirkets felleskontor
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingsombudet
Likestillingssenteret
Lotteritilsynet
Luftfartens Funksjonærforening
Luftfartstilsynet
Maskinentreprenørenes Forbund
Mattilsynet
Miljøverndepartementet
Moderniseringsdepartementet
NITO
NKK Forbund for kommunalforvaltning og skatteinnfordring
Nordlandsforskning
Norges Apotekerforening NAF
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Byggforskningsinstitutt
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handelshøgskole
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norges vassdrags- og energiverk NVE
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk Brannbefals Landsforbund
c/o G. Liebe, Skien Brannvesen
Norsk Brannvern Forening
Norsk Elektroteknisk Komite - NEK
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Norsk Institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for vannforskning NIVA
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk Kulturråd
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk PEN
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening,
Norsk Regnesentral
Norsk Rådmannsforum NR v/leder
Ivar Vågen
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skogbruksforening
Norsk Skuespillerforbund
Norsk sosiologforening
Norsk yrkeshygienisk forening
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
Norske film- og TV-Produsenters Forening
Norske Meierifolks Landsforening
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
NTNU
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Olje- og energikartellet
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Polyteknisk forening
Professor Eivind Smith, Juridisk fakultet, UiO
Professor Francis Sejersted, Institutt for samfunnsforskning
Professor Henning Jakhelln, Juridisk fakultet, UiO
Professor Jan Fritjof Bernt, UiB,
Professor Stein Evju, Juridisk fakultet, UiO
Regjeringsadvokaten
RF Rogalandsforskning
Riksadvokatembetet
Riksmeklingsmannen
Riksrevisjonen
Rådet for arbeidstilsyn på skip
Nærings- og handelsdepartementet
Samenes Landsforbund
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samfunns- og næringslivsforskning
Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo)
Selskapet for industrivekst SIVA
Sparebankforeningen i Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens forurensningstilsyn
Statens forvaltningstjeneste
Statens Helsetilsyn
Statistisk Sentralbyrå
Statsministerens kontor
Stopp JobbMobben
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Teknologisk Institutt
Transparency International Norge,
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk Institutt
Unio
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet
Veiledningsinstitutt i Nord-Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM