Høring – gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering (CACM)

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til endringer i energiloven og forskrift om elektrisk kraft over landegrensene. Det foreslås også endringer i forslaget til ny forskrift om nettregulering og energimarkedet som er sendt på høring ved brev av 20. september 2018.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.02.2019

Vår ref.: 18/474

Formålet er å gjennomføre kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering (CACM) i norsk rett.

CACM ble vedtatt 24. juli 2015 og trådte i kraft 14. august 2015 i EU. Den er den første av flere kommisjonsforordninger i medhold og til utfylling av EUs tredje energimarkedspakke (såkalte nettkoder og retningslinjer). For å nå målsettingen om et integrert kraftmarked i EU er det nødvendig med et harmonisert regelverk for kapasitetstildeling og håndtering av flaskehalser i strømnettet. Departementet anser CACM som EØS-relevant, og tar sikte på at forordningen innlemmes i EØS-avtalen med nødvendige tilpasninger.

Forordningen skal legge til rette for en effektiv kobling av de europeiske markedene for handel med elektrisk energi dagen i forveien ("day ahead") og innenfor samme dag ("intradag"). Day-aheadmarkedet er markedet for kontrakter med levering av fysisk kraft time for time neste døgn. I intradagmarkedet handles det kontinuerlig i tidsrommet mellom klareringen i day-aheadmarkedet og frem til én time før driftstimen.

I Norge skjer hoveddelen av den fysiske krafthandelen på den nordiske markedsplassen som organiseres av Nord Pool AS. Nord Pool er i dag eneste aktør med konsesjon for å drive organisert markedsplass for omsetning av elektrisk energi, jf. energiloven § 4-5. Resultatet av krafthandel i day ahead- og intradagmarkedet har stor betydning for hva som blir den faktiske kraftflyten i kraftsystemet.

Departementet foreslår endringer i energiloven § 4-5 om konsesjon for organisert markedsplass for omsetning av elektrisk energi, blant annet for å legge til rette for at flere kraftbørser kan operere i de norske budområdene, i tråd med CACM. Det foreslås også en ny hjemmel i § 10-2 slik at departementet kan gi forskrift om utlevering av informasjon på nærmere vilkår i henhold til forordningen, knyttet til oppgavene som ENTSO-E og ACER ufører etter nettkoder og retningslinjer.

For å unngå motstrid mellom CACM og gjeldende forskriftsbestemmelser om markedsplasskonsesjon, opprettholder departementet forslaget i høringsbrevet av 20. september 2018 om at energilovforskriften kapittel 4 oppheves. Bestemmelsene om markedsplass for omsetning av elektrisk energi innarbeides i forslaget til ny forskrift om nettregulering og energimarkedet, med noen endringer i forslaget av 20. september 2018.

Departementet foreslår at CACM inkorporeres i norsk rett ved forskrift med hjemmel i energiloven § 10-6 annet ledd. Dette er samme teknikk som har vært anvendt på forordningene tilknyttet andre energimarkedspakke, jf. forskrift 20. desember 2006 nr. 1563 om elektrisk kraft over landegrensene. En uoffisiell norsk oversettelse av CACM vedlegges sammen med høringsnotatet.

Fristen for å avgi høringsuttalelse er fredag 22. februar 2019.

 Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å gi uttalelse. Eventuelle uttalelser kan også sendes elektronisk via departementets nettside hvor høringsdokumentene er lagt ut.

Eventuelle spørsmål kan rettes til rettes til avdelingsdirektør Olav Boge (telefon 22 24 63 83 og e-post Olav.Boge@oed.dep.no), underdirektør Lasse Vannebo (telefon 22 24 63 24 og e-post Lasse.Vannebo@oed.dep.no) eller rådgiver Silje Kristin Røgeberg (telefon 22 24 62 30 og e-post Silje-Kristin.Rogeberg@oed.dep.no)

Med hilsen                                                                        

Andreas H. Eriksen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Olav Boge

                                                                                          avdelingsdirektør

 

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Regelrådet for næringslivet

Den norske advokatforening

DistriktsEnergi

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ecohz AS

El & IT forbundet

Energi Norge

Energiveteranene

Energibrukerne

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukerklageutvalget

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Industri Energi

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Konkurranseklagenemnda v/klagenemndssekretariatet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norwea

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Virke Hovedorganisasjon

Zero