Høring – gjennomføring av tre kommisjonsforordninger gitt i medhold av tredje energimarkedspakke

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til gjennomføring i norsk rett av tre forordninger innenfor kraftmarkedet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.12.2019

Vår ref.: 19/1564

Forordningene er vedtatt av Europakommisjonen i medhold av europaparlaments- og rådsforordning 714/2009 (EF) om grensekryssende krafthandel, som inngår i den tredje energimarkedspakken.

Stortinget samtykket 22. mars 2018 til at EUs tredje energimarkedspakke innlemmes i EØS-avtalen, jf. Prop. 4 S (2017-2018) og Innst. 178 S (2017-2018). Vedlagte forslag bygger på Stortingets vedtak og føringene i avtalen mellom flertallspartiene på Stortinget om tredje energimarkedspakke.

Departementet anser de tre forordningene som EØS-relevante. Dialogen med EU-siden om nødvendige tilpasninger ved innlemmelse i EØS-avtalen er ikke avsluttet. Departementet tar sikte på at beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse av forordningene i EØS-avtalen senere legges fram for Stortinget, i samsvar med ordinære prosedyrer. Høringen er en del av forberedelsene til dette.

Kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av kraftsystemet (EB) ble vedtatt 23. november 2017, og trådte i kraft 18. desember 2017 i EU.  EB fastsetter overordnede prinsipper og krav for balansering av kraftsystemet i Europa. Mer uregulerbar fornybar energi i produksjonssammensetningen, som sol- og vindkraft, gjør det mer utfordrende å sikre at det til enhver tid er balanse mellom forbruk og produksjon i kraftsystemet. Formålet med EB er å sette rammene for et felles velfungerende marked for balansetjenester. Dette oppnås gjennom felles prinsipper for og krav til anskaffelse, aktivering avregning av balansereserver. Ved å legge til rette for grensekryssende handel med balansetjenester, kan det oppnås en bedre utnyttelse av landenes balanseressurser og økt systemsikkerhet.

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetstildeling (FCA) ble vedtatt 26. september 2016 og trådte i kraft i EU 17. oktober 2016. FCA har som formål å legge til rette for et integrert europeisk kraftmarked gjennom å sørge for at markedsaktørene har tilgang til effektive muligheter for å sikre seg mot fremtidig prisrisiko i områdene de driver virksomhet.  

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 om fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft (SOGL) ble vedtatt 2. august 2017 og trådte i kraft 14. september 2017 i EU. SOGL setter krav til driftssikkerhet i kraftsystemet og tiltak for å opprettholde normal drift. Forordningen legger utgangspunktet for å bestemme metoder, prinsipper og tidsfrister for driftsplanlegging og driftssikkerhetsanalyser. Forordningen inneholder også regler for frekvensregulering og reserver i kraftsystemet.

Til gjennomføring av EB foreslår departementet en endring i energiloven § 4-3 om måling, avregning og fakturering for å presisere at reguleringsmyndigheten har kompetanse til å fastsette eller godkjenne vilkår, alternativt metoder, om utøvelsen av avregningsansvaret. Dette skal skje ved enkeltvedtak. Forslaget til endret § 4-3 er skåret over samme lest som andre bestemmelser i energiloven om kompetansen til reguleringsmyndigheten. Videre foreslår departementet endringer i forslaget til ny forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) som ble sendt på høring 20. september 2018 (vår referanse 18/1437). Av informative hensyn har departementet utformet forslaget som en endringsforskrift, selv om NEM p.t. ikke er fastsatt.

Departementet foreslår at EB, FCA og SOGL inkorporeres i norsk rett ved forskrift med hjemmel i energiloven § 10-6 annet ledd. Dette er samme teknikk som har vært anvendt på forordningene tilknyttet andre energimarkedspakke, jf. forskrift 20. desember 2006 nr. 1563 om elektrisk kraft over landegrensene. Forslaget til ny § 2 a i endringsforskriften er likelydende i de tre høringsnotatene, men dette kan samordnes lovteknisk etter høringen.

Foreløpige norske oversettelser av EB, FCA og SOGL vedlegges sammen med høringsnotatene.

Fristen for å avgi høringsuttalelse er fredag 20. desember 2019. 

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å gi uttalelse. Eventuelle uttalelser kan også sendes elektronisk via departementets nettside hvor høringsdokumentene er lagt ut.

Eventuelle spørsmål kan rettes til rettes til underdirektør Lasse Vannebo (telefon 22 24 63 24 og e-post Lasse.Vannebo@oed.dep.no) eller underdirektør Silje Kristin Røgeberg
(telefon 22 24 62 30 og e-post Silje-Kristin.Rogeberg@oed.dep.no)

Med hilsen                                                                      

Andreas H. Eriksen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Olav Boge

                                                                                          avdelingsdirektør

 

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Regelrådet for næringslivet

Den norske advokatforening

DistriktsEnergi

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

Energi Norge

Energiveteranene

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukerklageutvalget

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Industri Energi

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Konkurranseklagenemnda v/klagenemndssekretariatet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norwea

Regjeringsadvokatembetet

Kraftfylka

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Virke Hovedorganisasjon

Zero