Høring – Løken-utvalgets rapport: Forenklet, samordnet og uavhengig - Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet

Departementet nedsatte 10. oktober 2007 et utvalg ledet av Lene Løken, direktør for Film & Kino med mandat til å gjennomgå tildeling av statstilskudd til kulturformål. Utvalget leverte 5. juni sin sluttrapport til Kultur- og kirkedepartementet. Departementet ber med dette om høringsuttalelser til Løken-utvalgets rapport.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2008

Oppfølging pr. mars 2009:

Omlegging av tilskuddsordninger for rytmisk musikk, jf. St.meld. nr. 21 (2007-2008) og St.prp. nr. 1 (2008-2009) og prolongering av Norsk kulturråd med 6 måneder for å vurdere Løken-utvalgets forslag til nye regler for oppnevning av Kulturrådets medlemmer. Se departementets pressemelding.