Høring – lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Etter høringen er forslag til lovendringer fremmet i Prop. 40 L (2015-2016).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.05.2015