Høringer

Høring – midlertidig endring i forskrift om selvdeklarasjon av ordninger for elektronisk identifikasjon (selvdeklarasjonsforskriften)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidig endring i forskrift om selvdeklarasjon av ordninger for elektronisk identifikasjon (selvdeklarasjonsforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.05.2020

Vår ref.: 20/2680

Høring – midlertidig endring i forskrift om selvdeklarasjon av ordninger for elektronisk identifikasjon (selvdeklarasjonsforskriften)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidig endring i forskrift om selvdeklarasjon av ordninger for elektronisk identifikasjon (selvdeklarasjonsforskriften).
Endringen innebærer at tilbydere av elektroniske tillitstjenester kan innhente opplysninger om utenlandsk identifikator fra folkeregistermyndigheten uten hinder av taushetsplikt. Endringen
vil gjøre det mulig å utstede eID uten fysisk oppmøte til utenlandske borgere med norsk dnummer gjennom maskinell lesing av pass og ansiktsbiometri.

Endringen skal gjelde frem til 31. desember 2020.

Av hensyn til at endringen kan tre i kraft raskt, er det lagt opp til en begrenset høring med kort frist.

Frist for å sende høringssvar er torsdag 14. mai 2020 kl. 12.00.

Høringssaken med høringsnotat og høringsliste er elektronisk tilgjengelig på denne siden:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--midlertidig-endring-i-forskrift-omselvdeklarasjons-
av-ordninger-for-elektronisk-identifikasjonselvdeklarasjonsforskriften/
id2702032/


Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende
etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende.

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider.
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen "send høringssvar" nedenfor.

Katarina de Brisis (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Mette Bredengen

fagdirektør

 

 

Departementene
Statsministerens kontor
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Abelia
Accenture
Advokatfirma Ræder DA
Advokatfirmaet Grette DA
Advokatfirmaet Haavind AS
Advokatfirmaet Hjort DA
Advokatfirmaet Thommessen AS
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arntzen De Besche Advokatfirma AS
Atea
BankID Norge
Bedriftsforbundet
Bergen kommune
Bing Hodneland Advokatselskap DA
Bits AS
Brønnøysundregistrene
Buypass AS
Cisco Norge
Citrix systems Norway AS
Commfides Norge
Danske Bank
Datatilsynet
Deltasenteret, Barne- ungdoms og familiedirektoratet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Det Norske Veritas
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for økonomistyring
DNB ASA
Domstolene i Norge
Drammen kommune
E-boks
eForum i Standard Norge
Eiendom Norge
Eika Gruppen
Evry
Equinor
Fagforbundet
Finans Norge
Finanstilsynet
Finn.no AS
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Føyen Advokatfirma DA
Handelsbanken i Norge
Handelshøyskolen BI
Helse Nord RHF
Helse Stavanger
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Hovedorganisasjonen Virke
IBM Norge
IKT Norge
Innovasjon Norge
Kantega
Kluge Advokatfirma DA
Kompetanse Norge
Konkurransetilsynet
Kripos
Kristiansand kommune
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Legalteam Advokatfirma DA
Likestillings- og Diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Microsoft Norge
More Software Solutions
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalt ID-senter
Nasjonalt IKT
Nets Branch Norway
NITO
Nord universitet
NordeaBank Norge ASA
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk akkreditering
Norsk Regnesentral
Norsk senter for informasjonssikring
Norsk Tipping
NorStella
NRK
NTT Com Security Norway
Næringslivets hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Oslo kommune
Politidirektoratet
Posten Norge AS
Pöyry Management Consulting (Norway) AS
Regelrådet
Riksarkivet
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Sbanken
SEB Privatbanken ASA
Sem & Stenersen Prokom
Senter for IKT i utdanningen
Sertit
Siemens Norge
Signicat
Simonsen Vogt Wiig
Sintef
Skattedirektoratet
Software Innovation
Sopra Steria
Sparebank 1 Banksamarbeidet DA
Standard Norge
Statens helsetilsyn
Statens Kartverk
Statens Lånekasse For Utdanning
Statens Pensjonskasse
Statsbygg
Stavanger kommune
Telenor ASA
TeliaSonera Norge AS
Tenden Advokatfirma Ans
Thales Norway
Trondheim kommune
Uninett Norid AS
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo - Senter for rettsinformatikk
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Vipps
Wikborg Rein & Co
Økokrim