Høring – Minstemål på sei nord og sør for 62ºN

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.03.2013

NB: Høringsfrist er utsatt til 8. mars 2013.

Vår ref.:

Høringsbrev (pdf)

Arbeidsdepartementet

Direktoratet for naturforvaltning

Finansdepartementet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finnmark fylkeskommune

Fiskekjøpernes Forening

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Fiskeridirektoratet

Fiskernes Agnforsyning

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Havforskningsinstituttet

Innovasjon Norge

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Miljøverndepartementet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nofima AS

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges fiskerihøgskole

Norges Fritids- og småfiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Kyst- og Fjordfiskarlag

Norges Naturvernforbund

Norges Råfisklag

Norges Sildesalgslag

Norges sjømatråd

Norsk Maskinistforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Nærings- og handelsdepartementet

Rogaland Fiskesalgslag

Sametinget

Sjef Kystvakten

Skagerrakfisk

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sparebankforeningen

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Norges Fiskesalgslag

WWF – Norge

Til toppen