Høring – NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Høring om Brochmann 2-utvalgets NOU.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.06.2017

Vår ref.: 17/1131

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) sender på høring NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring. 

Utvalget som har utredet langsiktige konsekvenser av høy innvandring ble oppnevnt 18. desember 2015 og overleverte sin innstilling til innvandrings- og integreringsministeren 1. februar 2017. Utvalget ble ledet av professor Grete Brochmann.

Utvalgets mandat tar utgangspunkt i NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid (Brochmann I). I denne utredningen var arbeidsinnvandring det viktigste anliggendet. I NOU 2017: 2 ligger hovedvekten på flyktninger. Ifølge mandatet skulle utvalget blant annet vurdere i hvilken grad høy innvandring kan komme til å påvirke graden av samhold og tillit i Norge, og hvilken betydning større økonomisk, sosial, kulturell og verdimessig ulikhet kan ha for samfunnsutviklingen på sikt.

Utvalget har også sett på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av høy innvandring og av at en økende andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn. I den forbindelse er det vurdert hvordan arbeidsmarked, arbeidsliv mv. bør, og vil bli, tilpasset høy innvandring. Videre omhandler utredningen sammenhengen mellom velferdsordninger og innvandring, herunder utforming og dimensjonering av generelle inntektssikringsordninger, arbeidsmarkeds- og kvalifiseringstiltak, utdanningstilbud og andre offentlige tjenestetilbud, samt spesielle ordninger for asylsøkere og flyktninger.

Utredningen kan hentes her: www.regjeringen.no/id2536701.  

Departementet ber om høringsinstansenes kommentarer til utredningen innen 23. juni 2017.

Vi ber særskilt om synspunkter og innspill på følgende temaer:

 • beskrivelse av innvandring til Norge (kap. 3)
 • årsaker til, og tiltak for å unngå, at mange flyktningers arbeidsdeltakelse synes å flate ut eller synke etter 5-10 års botid i Norge (kap. 5)
 • tiltak som gjelder samhold og tillit (kap. 9)
 • kunnskapsgrunnlaget utredningen gir

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle ytre etater som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2542340

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

Med vennlig hilsen
Hege Hovland Malterud (e.f.)
avdelingsdirektør

Anne Liltved
seniorrådgiver

 • Advokatforeningen
 • Ahmadiyya Muslim Jama'at Norge
 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Arbeiderpartiet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Bahá'i-samfunnet i Norge
 • Barneombudet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Buddhistforbundet
 • Caritas Norge
 • Datatilsynet
 • Den katolske kirke
 • Den norske Helsingforskomité
 • Den norske kirke v/Kirkerådet
 • Den Norske Turistforening
 • Departementene
 • Det mosaiske trossamfund
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Distriktssenteret – Kompetansesenter for distriktsutvikling
 • Domstolsadministrasjonen
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Flyktninghjelpen
 • Folkehelseinstituttet
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnskolen
 • Fremskrittspartiet
 • Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Frivillighet Norge
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmennene
 • Gurduara Sri Nanak Dev Ji
 • Helsedirektoratet
 • Holistisk forbund
 • Human-Etisk forbund
 • Human Rights Service
 • Husbanken
 • Høyre
 • Innvandrernes Landsorganisasjon
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Internasjonal helse- og sosialgruppe
 • Islamsk Råd Norge
 • Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
 • JURK – Juridisk rådgivning for kvinner
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Juss-hjelpa i Nord-Norge
 • Juss-Buss
 • Just Unity
 • Kirkens Bymisjon
 • Kommunene
 • Kompetanse Norge
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Krisesentersekretariatet
 • Kristelig Folkeparti
 • Kristensamfunnet
 • Kristent Interkulturelt Arbeid
 • KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Kulturrådet
 • KUN Senter for kunnskap og likestilling
 • Landbrukets arbeidsgiverforening
 • Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • LIM – likestilling, integrering, mangfold
 • Miljøpartiet De grønne
 • Minotenk
 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk
 • NAKMI – Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
 • NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norges forskningsråd
 • Norges Hindu Kultur Senter
 • Norges Idrettsforbund
 • NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Kristne Råd
 • Norges kvinnelobby
 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Barnevernsamband
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Pensjonistforbundet
 • Politidirektoratet
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Redd Barna
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Sanatan Mandir Sabha
 • Sekretariatet for konfliktrådene/Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
 • Seniorsaken
 • Senterpartiet
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Skeiv Verden
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Statens helsetilsyn
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Uføres Landsorganisasjon
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Universitets- og høyskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Venstre
 • Vergeforeningen Følgesvennen
 • Virke Hovedorganisasjonen
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund