Høring - ny forskrift om behandling av dødsbo hvor avdøde ikke har arvinger - herreløs arv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette høringsnotat med forslag til ny forskrift om behandling av dødsbo hvor avdøde ikke har arvinger - herreløs arv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2015

Vår ref.: 14/6951

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette høringsnotat med forslag til ny forskrift om behandling av dødsbo hvor avdøde ikke har arvinger - herreløs arv.

Bakgrunnen for forslaget til ny forskrift er at KMD i dag ivaretar statens oppgaver som arving. Arveloven vil nå bli endret slik at staten ikke lenger skal være arving i slike saker. Med bakgrunn i denne lovendringen, er det derfor nødvendig å erstatte gjeldende forskrift om statens arverett med ny forskrift. Vi viser til nærmere omtale i høringsnotatet.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på regjeringen.no/id2412165. Alle kan gi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Det er et ønske at ny forskrift trer i kraft samtidig med endringene i arveloven. Høringsfristen settes derfor til onsdag 1. juli 2015.

Med hilsen

Per Kristian Knutsen (e.f.)

kst. personaldirektør

                                                                                 Yvonne Larssen

                                                                                 avdelingsdirektør

Kopi: Statsministerens kontor

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Domstoladministrasjonen
Statsbygg

Til toppen