Høring — om skattekreverutvalgets utredning — 2004:12 Bedre skatteoppkreving

Høringsfrist 01.10.2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2004

  • Høringsfrist: 01.10.04
  • Sendt på høring 18.06.04
 
 
 

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/1847 SL ld/rla

18.06.04

Høring om skattekreverutvalgets utredning – 2004:12 Bedre skatteoppkreving

I Norge er det fellesinnkreving av inntektsskatt, formuesskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift på vegne av alle skattekreditorer. Disse skattekreditorene er staten, fylkeskommunene, kommunene og folketrygden. Fellesinnkrevingen utføres av de kommunale skatteoppkreverne, som også fører skatteregnskap og utøver skattekontroll (arbeidsgiverkontroll) på fellesinnkrevingens område. I 2004 omfatter fellesinnkrevingen snaut 400 milliarder kroner, derav ca en fjerdedel til kommunene og fylkeskommunene, og ca tre fjerdedeler til staten og folketrygden. De øvrige statsskatter og avgifter for 2004 utgjør omlag 300 milliarder kroner, og innkreves av statlige innkrevingsmyndigheter (skattefogder, tollkasserere og Statens innkrevingssentral m.v.). Dette omfatter petroleumsskatter, merverdiavgift, arveavgift , toll og særavgifter, skatt utlignet ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker, m.v. Utenom fellesinnkrevingen har de kommunale skatteoppkrevere normalt også ansvaret for innkrevingen av rent kommunale skatter m.v., bl. a. eiendomsskatten.

Stortinget har flere ganger det siste tiåret behandlet problemstillinger knyttet til skatteoppkreverfunksjonen. Utgangspunktet for behandlingen har bl.a. vært Riksrevisjonens redegjørelser for undersøkelser vedrørende gjennomføring av stedlig arbeidsgiverkontroll og innfordring av utestående skatter og avgifter. I St.prp. nr. 63 (2001-2002) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002 varslet Finansdepartementet om at det ville gjennomføre en bred utredning av tiltak for resultatforbedring av skatteoppkreverfunksjonen.

Skatteoppkreverutvalget ble oppnevnt 26. mai 2003 og leverte sin utredning til Finansdepartementet 12. mai d.å. Utredningen er lagt ut på departementets nettsider , www. finans.dep.no, under Aktuelt – Høringer.

Utvalgets mandat har i korthet vært å vurdere og å foreslå tiltak som kan gi resultatforbedringer av skatteoppkreverfunksjonen, både innenfor en fortsatt kommunal organisering av funksjonen og alternativt innenfor en statlig organisering.

Utvalget er gjennomgående samstemt når det gjelder vurderinger og forslag til funksjonelle forbedringstilsak, og om at disse kan gjennomføres uavhengig av organisatorisk løsning. Dette dreier seg om tiltak som eksempelvis hyppigere rapportering og betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, innføring av gebyr ved betalingsmislighold og ved utleggstrekk, mer effektive sanksjoner og økt elektronisk tilgang til ulike registre. Utvalget fremmer ikke her ferdig utredete forslag, men anbefaler videre utredning og oppfølging på en rekke områder.

Utvalget har videre vurdert tre alternative modeller for organisering av skatteoppkreverfunksjonen. Utvalget har her delt seg i et flertall på fem medlemmer og et mindretall på to medlemmer når det gjelder forslag til strukturelle forbedringstiltak. Flertallet, bestående av alle de ikke-kommunale medlemmene, anser en statlig organisering av skatteoppkrevingen som mest naturlig ut fra oppgavenes innhold og karakter. Mindretallet, bestående av de kommunale medlemmene, mener de fleste argumenter taler for fortsatt kommunal organisering av funksjonen. Flertallet og mindretallet har også ulike oppfatninger av omkostninger og eventuelle provenyendringer ved en endret organisering. Det vises til utredningen.

Finansdepartementet inviterer tilskrevne høringsinstanser iht. vedlagte liste til å avgi uttalelse om utredningen. Høringsuttalelsen kan omfatte både funksjonelle og strukturelle forbedringstiltak. Det vises i den forbindelse til hovedelementene i Regjeringens moderniseringsprogram for offentlig sektor, som innebærer økt vekt på forenkling, effektivisering og brukerorientering, jf. omtalen av saken i forannevnte St.prp. nr. 63 (2001-2002).

Når det gjelder funksjonelle forbedringstiltak, vil det være nyttig at høringsinstansene uttaler seg om hvilke forslag og vurderinger fra utvalgets side som det anses ønskelig at departementet følger opp med ytterligere utredning. Fordi de aktuelle temaer ikke er ferdig utredet fra utvalgets side, vil det ikke være naturlig å trekke endelige konklusjoner på det foreliggende grunnlag.

Mer grunnleggende blir det strukturelle valget mellom videreføring av det kommunale ansvar for skatteoppkreverfunksjonen og en statsovertakelse av denne funksjonen, samt mellomløsningen om forskjøvet oppgavefordeling. Utvalget har ikke utredet de nærmere organisatoriske løsninger ved en eventuell statsovertakelse, men har tatt utgangspunkt i en mulig modell der det etableres egne regionkontorer for tvangsinnfordring og der frivillig betaling, skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll håndteres av likningskontorene. Det kan også tenkes andre løsninger i en statlig ordning, og ytterligere utredning om dette må i tilfelle gjøres senere.

Utredningen er publisert som NOU 2004 : 12. Utredningen kan enten hentes fra departementets nettsider (jf. foran) eller bestilles fra Akademika, tlf. 22 85 30 30.

Frist for å avgi uttalelse i denne saken er 1. oktober 2004.

Eventuell uttalelse sendes til:

Finansdepartementet

Skattelovavdelingen

Postboks 8008 Dep

0030 OSLO

Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad e.f
ekspedisjonssjef

Johanne Slinning
avdelingsdirektør

Utredningen kan du lese her

Arbeids-og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Justisdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Akersgaten 16

0158 OSLO

Arbeidsdirektoratet

Postboks 8127 Dep

0032 OSLO

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros plass 5

0164 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den norske advokatforening

Kr. Augustgate 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstuen

0308 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving

Postboks 1265 Vika

0111 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsensgate 14

2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

NAVO

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Øvre Vollgate 13

0158 OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

Norsk Kommunerevisorforbund

Munkedamsv. 3B

0161 OSLO

Norsk Skattebetalerforening

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Rikstrygdeverket

Drammensvn. 60

0241 OSLO

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Senter for statlig økonomistyring

Postboks 6622 Etterstad

0607 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Sparebankforeningen

Universitetsgaten 8

0164 OSLO

Statens innkrevingssentral

Postboks 455

8601 MO I RANA

Statskonsult

Postboks 8115 Dep.

0032 OSLO

Statistisk sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Stortingsgaten 2

0158 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19

0134 OSLO

Den enkelte kommune
(434 kommuner)

Den enkelte fylkeskommune
(19 fylkeskommuner)

Høringsuttalelser publiseres fortløpende i PDF-format

Forbrukerrådet
Kredittilsynet
Sør-helgaland regionråd
Statskonsult
Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning
Norges Bank
Lund kommune
Kommunenes sentralforbund
Løten kommune
Oppdal kommune
Sel kommune
Porsanger kommune
Austevoll kommune
Krødsherad kommune
Kristiansand kommune
Sykkulven kommune
Tingvoll kommune
Kvinnesdal kommune
Tinn kommune
Rana kommune
Frosta kommune
Nannestad kommune
Hasvik kommune
Ringebu kommune
Sola kommune
Sørum kommune
Nesseby kommune
Møre og Romsdal fylke
Tokke kommune
Ullensvang herad
Moss kommune
Beiarn kommune
Rindal kommune
Snåsa kommune
Aurland kommune
Hemne kommune
Sande kommune
Stange kommune
Elverum kommune
SIS - Samarbeidsforum i Sunnfjord
Ulstein kommune
Datatilsynet
Klepp kommune
Smøla kommune
Trøgstad kommune
Mandal kommune
Audnedal kommune
Konkurransetilsynet
Hyllestad kommune
Fjaler kommune
Ørsta kommune
Innherred samkommunestyre
Jølster kommune
Sauherad kommune
Vestre Toten kommune
Hobøl kommune
Tønsberg kommune
Verran kommune
Salangen kommune
Vefsnes kommune
Sandnes kommune
Hafs kommune
Bjugn kommune
Odda kommune
Enebakk kommune
Drangedal kommune
Lesja kommune
Ålesund kommune
Hurdal kommune
Siljan kommune
Bømle kommune
Meldal kommune
Selje Kommune
Tromsø kommune
Søgne kommune
Sandefjord kommune
Sokndal kommune
Ballangen kommune
Kongsvinger kommune
Vindafjord kommune
Narvik kommune
Øyer kommune
Landsorganisasjonen i Norge
Sirdal kommune
Statens innkrevingssentral
Moskenes kommune
Dovre kommune
Hå kommune
Lyngen kommune
Lindås kommune
Steigen kommune
Åseral kommune
Frei kommune
Nord-Fron kommune
Søndre Land kommune
Fet kommune
Vågå kommune
Nesset kommune
Vest-finnmark regionråd
Farsund kommune
Gloppen kommune
Loppa kommune
Skedsmo kommune
Stavanger kommune
Nordre Land kommune
Askøy kommune
Tydal kommune
Gol kommune
Hornindal kommune
Saltdal kommune
Bodø kommune
Meløy kommune
Randaberg kommune
Høylandet kommune
Norddal kommune
Flesberg kommune
Ulvik Herad
Valylven kommune
Gausdal kommune
Den norske advokatforening
Kvænangen kommune
Herøy kommune
Sørreisa kommune
Grue kommune
Granvin Herad
Sveio kommune
Lesja kommune
Time kommune
Eide Kommune
Sogndal kommune
Molde kommune
Stryn kommune
Oppegård kommune
Drammen kommune
Valle kommune
Aukra kommune
Kristiansund kommune
Hægelbostad kommune
Lunner kommune
Fræna kommune
Flekkefjord kommune
Eidfjord kommune
Nome kommune
Vikna kommune
Skjervøy kommune
Lindesnes kommune
Iveland kommune
Økonomiforbundet
Skien kommune
Luster kommune
Lyngdal kommune
Tvedestrand kommune
Øvre Eiker kommune
Rakkestad kommune
Ski kommune
Den norske Revisorforening
Jevnaker kommune
Vestre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Fosen regionråd
Bykle kommune
Fjell kommune
Lillehammer kommune
Vennesla kommune
Fusa kommune
Norsk Kommunerevisorforbund
Ørland kommune
Frogn kommune
Vardø kommune
Haram kommune
Namsskogan kommune
Vang kommune
Skjåk kommune
Hvaler kommune
Horten kommune
Rendalen kommune
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Stor-Elvdal kommune
Larvik kommune
Aremark kommune
Arendal kommune
Ullensaker kommune
Notodden kommune
Sandnes Kommune
Dovre Kommune
Lebesby kommune
Siviløkonomene
Gjemnes kommune
Karmøy kommune
Grong kommune
Fredrikstad kommune
Etnedal kommune
Nøtterøy kommune
Stranda kommune
Finnøy kommune
Alta kommune
Fosen regionråd
Kåfjord kommune
Spydeberg kommune
Orkdal kommune
Meland kommune
Bamble kommune
Leksvik kommune
Berlevåg kommune
Osterøy kommune
Sør-Odal kommune
Rælingen kommune
Namsos kommune
Bardu kommune
Marker kommune
Skaun kommune
Austrheim kommune
Tysnes kommune
Leikanger kommune
Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen
Naustdal kommune
Gaular kommune
Flora kommune
Melhus kommune
Giske kommune
Norges Juristforbund
Haugesund kommune
Forsand kommune
Gran kommune
Fitjar kommune
Vaksdal kommune
NTL-Skatt
Vik kommune
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Eidskog kommune
Kragerø kommune
Gjerdrum kommune
Nord-Odal kommune
Storfjord kommune
Hedmark Fylkeskommune
Vik kommune
Aurskog-Høland kommune
Træna Kommune
Sauda Kommune
Andebu kommune
Vadsø kommune
Eid kommune
Skånland kommune
Samnanger kommune
Gamvik kommune
Vegårshei kommune
Eigersund kommune
Indre Østfold regionråd
Lom sentraladministrasjon
Justis- og politidepartementet
Radøy kommune
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Songdalen kommune
Bedriftsforbundet
Folldal kommune
Flakstad kommune
Nordreisa kommune
Bjerkreim kommune
Sarpsborg kommune
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Oslo kommune
Skattedirektoratet
Aure kommune
Kongsberg kommune
Nærings- og handelsdepartementet
Åmot kommune
Midsund kommune
Selbu kommune
Voss kommune
Rauma kommune
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Årdal kommune
Trondheim kommune
Skatteetatens Juristforening
Hamar kommune
Alvdal kommune
Øksnes kommune
Dønna kommune
Lurøy kommune
Lørenskog kommune
Stange kommune
Tysvær kommune
Stange kommune
Sørfold kommune
Bærum kommune
Vesterålen regionråd
Hammerfest kommune
Regjeringsadvokaten
Toll- og avgiftsdirektoratet
Statistisk Sentralbyrå
Leka kommune
Rømskog kommune
Harstad kommune
Kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon
Rikstrygdeverket
Malvik kommune
Båtsfjord kommune
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Kvæfjord kommune
Midtre Gauldal kommune
Trysil kommune
Bergen kommune
Eidsberg kommune
Beiarn kommune
Inderøy kommune
Gausdal kommune
Fræna kommune
Hjartdal kommune
Næringslivets Hovedorganisasjon
Vinje kommune
Ås kommune
Sør-Aurdal kommune
Volda kommune
Røyrvik kommune
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Risør kommune
Kvalsund komune
Justis- og politidepartementet
Sør-Varanger kommune
Re kommune
Kommunal- og regionaldepartementet
Kvinnherad kommune
Nord-Aurdal kommune
Hitra kommune
Østre Toten kommune
Skiptvet kommune
Akershus fylkeskommune
Skattebetalerforeningen
Hedmark Fylkeskommune
Førde kommune
Råde Kommune
Sortland kommune
Lærdal kommune
Rygge kommune
Rennebu kommune
Nordland fylkeskommune
Riksrevisjonen
Moskenes kommune
Gjøvik kommune
Bergen kommune
Tjeldsund kommune
Alstahaug kommune
Grimstad kommune