Høring – ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm

Olje- og energidepartementet vurderer endringer som kan gjøre at ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm kan fungere bedre enn i dag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.12.2018

Vår ref.: 18/1495

Departementet gjennomførte 5. mai 2017 et åpent møte om ordningen for å få innspill til arbeidet. Departementet satte i april i år ut et oppdrag til Oslo Economics om å forberede et underlag for departementets videre vurdering av ordningen. Departementet arrangerte et nytt åpent møte 12. juni i år der interessenter ga tilbakemelding på Oslo Economics' foreløpige funn og vurderinger. Oslo Economics leverte rapporten "Utredning av opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm" til departementet den 11. september 2018.

Olje- og energidepartementet sender med dette Oslo Economics' rapport på høring.

Rapporten inneholder en utfyllende beskrivelse av ordningen og hvordan den anvendes. I tillegg er det noen vurderinger og det blir pekt på noen tenkelige endringer. For å få et best mulig grunnlag for videre vurderinger ber departementet om synspunkter på om rapporten gir en god beskrivelse av ordningen, i tillegg til synspunkter på de vurderingene som blir gjort og tenkelige endringer som blir pekt på.

Frist for høringsuttalelser til rapporten er 21. desember 2018.

Høringsuttalelser kan avgis på regjeringen.no eller sendes direkte til postmottak@oed.dep.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Olje- og energidepartementet ved førstekonsulent Tom Andreas Mathiasson (tlf. 22 24 62 87).

Med hilsen

Toril Svaan (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Sverre Sand

underdirektør

 

 

 

 

 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Miljødirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Skattedirektoratet

Utenriksdepartementet

AXPO Nordic AS

Becour AS

CICERO

Cleanworld

Datatilsynet

Distriktenes energiforening - Defo

Ecohz AS

EL & IT Forbundet

Electric Vehicle Union – Norsk elbilforening

Elektroforeningen

Elklagenemnda

Energi Norge

EnergiGass Norge

Energibrukerne

Enova SF

EPD Norge

Finans Norge

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Framtiden i våre hender

Greenfact

Greenpeace Norge

Greenstream Networks

Handelshøyskolen BI

Huseiernes Landsforbund

IFE – Institutt for energiteknikk

Kinect Energy Group

Konkurransetilsynet

KS

Kraftfylka

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

LO

Miljøfyrtårn

Miljømerking Norge

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Neptun Network

NELFO

Nord Pool AS

Nord universitet

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Miljøvernforbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet - NTNU

Norsk Bioenergiforening - NOBIO

Norsk Elvarmeforening

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for vannforskning

Norsk Miljøkraft AS

Norsk solenergiforening

NOVAP

Norwegian Green Building Council (NGBC)

NORWEA

Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO

OsloMet – storbyuniversitetet

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold - SABIMA

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

SINTEF Energiforsking AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statnett SF

Svanemerket

Teknologirådet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 

WWF Verdens naturfond

Zero