Høringer

Høring – Program for vaksinering mot covid-19

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram for å gi kommunene ansvar for å tilby vaksine mot covid-19 som et frivillig tilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen. Det foreslås også at helseforetakene skal sørge for å tilby vaksinen til inneliggende pasienter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.10.2020

Vår ref.: 20/4577

Høringsbrev – program for vaksinering mot covid-19

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram for å gi kommunene ansvar for å tilby vaksinen som et frivillig tilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen. Det foreslås også at helseforetakene skal sørge for å tilby vaksinen til inneliggende pasienter. Vaksine mot covid-19 skal tilbys etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette vedlagte høringsnotat på offentlig høring med frist innen utløpet av 27. oktober 2020.

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.


Med hilsen


Geir Helgeland (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                       Ragnhild Angell Holst
                                                        seniorrådgiver

Departementene

Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Riksrevisjonen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk


Apotekforeningen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Helse- og sosialombudet i Oslo
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kreftforeningen
Landets pasient- og brukerombud
Landets private sykehus
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Legeforeningen
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustrien
Legemiddelparallellimportørforeningen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Handikapforbund
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientforening
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Spekter
Unio
Virke