Høringer

Høring – Stoltenbergutvalget: Rapport om narkotika

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.01.2011

Vår ref.:

Se adresseliste 

 

Deres ref                                       Vår ref                                  Dato
                                                    201003848/SMM                    5.10.2010

 

Høring – Stoltenbergutvalget: Rapport om narkotika


Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika. Rapporten er utarbeidet av et utvalg ledet av Thorvald Stoltenberg, og overlevert departementet 16.juni 2010. Høringen skjer i samråd med Justis- og politidepartementet.

For å sikre en grundig gjennomgang av Stoltenbergutvalgets rapport og Opptrappingsplanen for rusfeltet har regjeringen besluttet å framlegge en egen stortingsmelding om rusmiddelpolitikken i løpet av 2011. Oppfølgingen av høringen vil inngå som en del av forberedelsene til stortingsmeldingen.

Regjeringens Opptrappingsplan for rusfeltet gjelder ut 2010. Det er fortsatt behov for å utvikle og styrke tjenestene. Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å utvide opptrappingsplanen med to år. Dette er i tråd med regjeringsplattformen hvor det heter at regjeringen vil bruke de neste årene til systematisk å bygge opp kapasitet og kompetanse innen forebygging, holdningsarbeid, behandling, rehabilitering og ettervern.

Regjeringen la i juni 2009 fram St. meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. En hovedutfordring er manglende helhet i tjenester til pasienter og brukere med behov for langvarig oppfølging, herunder personer med rusmiddelproblemer. Reformen følges opp gjennom et eget høringsnotat om Nasjonal helse- og omsorgsplan. Det tas sikte på å legge fram planen som en egen stortingsmelding våren 2011. Det legges også fram høringsnotater om ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny folkehelselov denne høsten. Disse høringene vil også være viktige for utviklingen av rusfeltet.

Bakgrunn

Regjeringen oppnevnte 6.mars 2009 et utvalg som fikk som mandat å gi forslag til hvordan de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige kan få bedre hjelp, samt vurdere om heroinstøttet behandling kan være en del av tilbudet.

Utvalget besto av Thorvald Stoltenberg, Roger Andresen, Ellen Katrine Hætta, Sigurd Osberg, Åslaug Haga, Erling Lae, Inger Lise Skog Hansen, Carl Ivar Hagen og Marit Myklebust.

Rapportens anbefalinger
Utvalget foreslår 22 tiltak innen forebygging, behandling og oppfølging. Et samlet utvalg er enig om 21 av forslagene. Utvalget er delt i synet på et prøveprosjekt som åpner for at heroin inkluderes i LAR.

Vi inviterer høringsinstansene til å uttale seg om forslagene, og ber om at det i høringsuttalelsene tydelig refereres til hvilke forslag som kommenteres. Dersom høringsinstansene ser forhold ved forslagene som har økonomiske og administrative konsekvenser som ikke er belyst av utvalget, ber departementet om kommentarer på dette.

Kort om utvalgets forslag:

Forebygging
Bred internettmobilisering mot narkotika
1. Engasjer nettsider, bloggere og nettsamfunn til et felles løft mot narkotika.
2. Knytt internettmobilisering sammen med holdningsarbeid i skolen.

Reaksjonsformer ved bruk og besittelse av narkotika
3. Tilby avtaler om oppfølging som alternativ til påtale og anmerkning i strafferegisteret.
4. Etabler tverrfaglige nemnder som vurderer tiltak for personer som pågripes for bruk og besittelse av narkotika.

Fra sprøyterom til brukersteder
5. Videreutvikle sprøyteromsordningen til å bli lavterskel brukersteder med helsetilbud og oppfølging.

Åpne bruker- og omsetningssteder
6. Øremerk midler til en forsterket innsats mot profesjonelle selgere og gateomsetning av narkotika.
7. Intensiver kampen mot omsetning av narkotiske stoffer på internett.

Behov for mer kunnskap
8. Prioriter midler til forskning om hvilke forebyggingstiltak som gir best resultater.

 
Behandling og oppfølging
Mottaks- og oppfølgingssentre
9. Etabler mottaks- og oppfølgingssentre over hele landet (MO-sentre).
10. Overfør vurderingsenhetenes oppgaver til MO-sentrene.
11. Åpne egne ungdomsmottak som del av MO-sentrene.
12. Sikre god informasjon og tett kontakt med pårørende.
13. Samle økonomisk og faglig ansvar for mottak, behandling og langsiktig oppfølging på ett forvaltningsnivå.

Utvalget foreslår å samle økonomisk og faglig ansvar for mottak, behandling og langsiktig behandling på ett forvaltningsnivå, og at ansvaret skal ligge på statlig nivå. Regjeringen har i Samhandlingsreformen anbefalt at kommunene bør gis større ansvar, og Stortinget har ved første behandling av reformen støttet dette (St.meld. nr. 47 (2008-2009) og Innst. 212 S (2009–2010)). Departementet ber derfor høringsinstansene vurdere forslag 13 med to alternative modeller for forankring; a) bredt statlig ansvar og b) bredt kommunalt ansvar.

Bolig og aktivitet
14. Gjør en trygg bo-situasjon til en del av behandlingen.

Innsatte med narkotikaproblemer
15. Sikre oppfølging av narkotikaavhengige under og etter fengselsopphold.

Bruk av tvang
16. Harmoniser regelverk for tvang, og utarbeid nasjonale råd eller retningslinjer for tjenestene.

Psykisk helse og rus
17. Sikre tydelig ansvars- og arbeidsdeling mellom psykisk helse og rusfeltet.

Egenandeler
18. Avvikle egenandelene for behandling av narkotikaavhengighet.

Behandling med legemidler (LAR)
19. Start behandling med medisiner når den enkelte trenger det.
20. Legg behandling og oppfølging til kvalifiserte fagmiljøer i MO-sentrene.
21. Baser behandling på tillit fremfor kontroll; reduser bruken av urinkontroller.

Et nytt rammeverk for LAR ble ved årsskiftet lansert, herunder ny forskrift og nye faglige retningslinjer. Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets forslag knyttet til LAR, sett i sammenheng med det nye rammeverket for LAR.

Overvåket inntak av heroin i LAR?
22. Åpne for et tidsbegrenset forsøksprosjekt der behandling med heroin inkluderes i LAR

Et knapt flertall i utvalget går inn for et tidsbegrenset forsøksprosjekt der behandling med heroin inkluderes i LAR. Heroinforskrivning er et omstritt tema, og vi ber om høringsinstansenes syn på utvalgets forslag.

Økonomiske og administrative konsekvenser


Utvalget har ikke foretatt nærmere beregninger av hva forslagene knyttet til behandling og oppfølging vil koste. Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at utvalgets forslag vil medføre merkostnader og at forventede økonomiske og administrative konsekvenser av forslag som vurderes iverksatt må utredes nærmere. 

Departementet ber om synspunkter på økonomiske og administrative konsekvenser av aktuelle forslag.

Praktiske forhold


Rapporten er i sin helhet tilgjengelig på Helse- og omsorgsdepartementets internettsider: ~/link/d6f280df3ec04c758cc68165a26b6a06.aspx

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no.  Av hensyn til publisering av uttalelser på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst, er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format. (Skannede PDF-filer bør ikke sendes da det er vanskelig å gjenbruke tekst fra disse.) På grunn av sakens fremdrift vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.
Høringsuttalelsene må være Helse- og omsorgsdepartementet i hende innen 7. januar 2011.
En liste over høringsinstanser ligger vedlagt. Vi ber om at adressatene vurderer om det er behov for å legge utredningen frem for underordnede etater og organer som ikke står oppført på høringslisten. Eventuelt bes høringsinstansene om å konferere med underliggende etater og inkludere deres synspunkter i høringsuttalelsen.

Kontaktperson i departementet vil være rådgiver Sandro Moe Melgalvis, epost smm@hod.dep.no.

Med vennlig hilsen

Kjell Røynesdal e.f.
Konst. ekspedisjonssjef

                                                                      Øyvind Brandt
                                                                      avdelingsdirektør

Adresseliste

Departementene
Høyesterett
Lagmannsrettene
Domstolsadministrasjonen

Alternativ til vold – behandlings- og kompetansesenter
Apotekforeningen
Barneombudet
Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
Datatilsynet
Den rettsmedisinske kommisjon
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Fylkeskommunene
Fylkesmennene/Sysselmannen på Svalbard
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Kommunene
Kontoret for voldsoffererstatning
Kontrollkommisjonene
Kriminalomsorgen, regionkontorene
Kripos
Landets regionale helseforetak
Landets regionale komitéer for medisinsk forskningsetikk
Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Landets regionale kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging
Landets regionale LAR-sentre
Landets pasient- og brukerombud
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Politidirektoratet
Politidistriktene
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omstilling i kommunene RO
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestillings av funksjonshemmede
Statsadvokatembetene
Utlendingsdirektoratet
Actis
Adferdssenteret
ADHD-foreningen
Amnesty International
Anonyme alkoholikere
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Fellesorganisasjonen (FO)
Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Foreningen for human narkotikapolitikk
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarergruppen av 1977
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Flyktninghjelpen
Galebevegelsen
Gatejuristen – Kirkens bymisjon
Human-Etisk Forbund
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens Bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Klientaksjonen
KS
Kontaktutvalget ved Ila fengel,- forvarings- og sikringsanstalt
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for Psykopat Ofre
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for utekontakter
Landsforeningen for Voldsofre og Motarbeiding av Vold
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LAR Nett Norge
Marborg
Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon
Menneskeverd
Mental Helse Norge
NA, Anonyme Narkomane
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges politilederlag
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forbund for Psykisk utviklingshemmede
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk Forskerforbund
Norsk forum for terapeutiske samfunn
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk pasientforening
Norsk presseforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
NOVA
PARAT
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Politiembetsmennenes landsforening
Politiets fellesforbund
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
Rettspolitisk forening
Rokkansenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for norske kollektiv
Samfunnsviterne
Senter for medisinsk etikk, SME
SINTEF Helse
SPEKTER
Statstjenestemannsforbundet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens sivilrettsforvaltning
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen Kraft
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Straffedes organisasjon i Norge
Ungdom mot narkotika
UNIO
Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
Voksne for barn
WayBack
We Shall Overcome
Yngre Legers Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Det medisinske fakultet, NTNU
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU
Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Institutt for samfunnsforskning
Landets høyskoler med helsefaglig og samfunnsfaglig utdanning
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, NSSF
Norsk senter for menneskerettigheter
Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF
Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS
Forbundet Mot Rusgift