Høring — Trinnpris for visse legemidler

Høringsfrist 19.11.04

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200404339/AE

06.10.04

Trinnpris for visse legemidler

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om legemidler, forskrift om grossistvirksomhet for legemidler og forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr (blåreseptforskriften). Forslagene redegjør for hvordan departementet tar sikte på å implementere et trinnprissystem for visse legemidler. Dokumentene vil også bli lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets hjemmesider, under posten ”aktuelt”.

Høringsinstansene bes kommentere beskrivelser, vurderinger og konklusjoner/forslag til forskriftsendringer slik dette fremkommer i høringsnotatet.

Merknadene må være departementet i hende senest fredag 19. november 2004.

Da forskriftsendringene er tenkt å tre i kraft 1, januar 2005, er det dessverre ikke mulig å forlenge høringsfristen. Det kan heller ikke hensyn tas til merknader som kommer inn etter høringsfristens utløp. Høringsinstansene oppfordres til å sende sine merknader per post eller per e-post til postmottak@hod.dep.no med kopi til Anne-Sofie.Borge-Hellesylt@hod.dep.no

Med hilsen

Audun Hågå e.f.
avdelingsdirektør

Antonie Egeland
førstekonsulent

Høringsnotatet foreligger i pdf-format her

Manuskriptet på trinnprismodellen finner du her

Liste over aktuelle virkestoffer for trinnprismodellen ved implementering

ATC Kode

Virkestoffer

C10AA01

Simvastatin

NO6AB04

Citalopram

CO8CA01

Amlodipine

C07AB02

Metoprolol

R06AE07

Cetirizine

A02BC01

Omeprazole

N06AB05

Paroxetine

C09AA05

Ramipril

A02BA02

Ranitidine

C09AA02

Enalapril

C01DA14

Isosorbide mononitrate

C09AA03

Lisinopril

N03AX12

Gabapentin

C07AG02

Carvedilol

M01AB05

Diclofenac

J01MA02

Ciprofloxacin

C09BA02

Enalapril and diuretics

R06AX13

Loratadine

C07AB03

Atenolol

C08CA02

Felodipine

C09BA03

Lisinopril and diuretics

A10BA02

Metformin

C10AA03

Pravastatin

N06AX11

Mirtazapine

J01FA09

Clarithromycin

HR>

Alliance UniChem AS
Apokjeden AS
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Den norske Lægeforening
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF
Holtung A/S
Justis- og politidepartementet
Kommunenes sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landets pasientombud
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Moderniseringsdepartementet
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet)
Rikstrygdeverket
Norges Apotekerforening
Norges Astma- og Allergi forbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges handikapforbund
Norsk Industiforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk legemiddelhåndbok
Norsk pasientforening
Norsk Revmatikerforbund
Nærings- og handelsdepartementet
Produsenter av generiske legemidler
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Vitusapotek