Høring- utkast til endring av skipssikkerhetsloven

Hensikten med lovendringen er å tilrettelegge for gjennomføring av EUs regelverk om klasseselskap; henholdsvis direktiv 2009/15 (EF) om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og om relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjoner og forordning (EF) nr. 391/2009 om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip ved innlemmelse i EØS-avtalen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.01.2017

Vår ref.: 16/6349

Høring- utkast til endring av skipssikkerhetsloven - 

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til endring av lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) av 16. september 2007.

 

Frist for å sende inn høringssvar er 13. januar 2017. Les og svar på høringen her:

 

Med hilsen                                                                        

 

 

Gaute Sivertsen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Siv Christin Gaalaas

                                                                                          fagdirektør

 

Forslag til endring av lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) av 16. september 2007

Hjemmel: fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

 

Endring av § 41 Tilsynsmyndighet

2. ledd

 "klassifikasjonsselskaper"  endres til "klasseselskap"

Det settes in et nytt 3. ledd

Departementet kan  gi forskrift om krav til anerkjente klasseselskap m.m.

 

Eksisterende 3. ledd blir nytt 4. ledd

Ny §  55 a Myndighet lagt til EFTAs overvåkningsorgan

EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen kan ilegge foretak, sammenslutninger av foretak eller fysiske personer økonomiske reaksjoner som nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 391/2009 av 23. april 2009 om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (slik denne er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII, kapittel V, pkt (x).)

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring av bestemmelser som utfyller bestemmelsen nevnt i første ledd.

 

Ikrafttredelse

Lovendringen gjelder fra den tid Kongen bestemmer

 

Bakgrunn

Hensikten med lovendringen er å tilrettelegge for gjennomføring av EUs regelverk om klasseselskap; henholdsvis direktiv 2009/15 (EF) om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip  og om relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjoner og forordning (EF) nr. 391/2009 om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip  ved innlemmelse i EØS-avtalen.

Rettsaktene er en del av den tredje sjøsikkerhetspakken, og er i all hovedsak en konsolidering av reglene i direktiv 94/57/EF om klasseselskap , med senere endringer, som allerede er innlemmet i EØS avtalen. Regelverket har til hensikt å forsterke kontrollsystemet med de godkjente klasseselskap.

Rettsaktene er under behandling i EFTA pillaren og forventes implementert i EØS avtalen primo 2017.

 

Generelle merknader til forslaget

 Kontroll med norske skip ivaretas av Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjoner og tilsyn kan delegeres til anerkjente klasseselskap. Innlemmelse av forordningen vil blant annet innebære at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) tillegges myndighet til å ilegge klasseselskap økonomiske sanksjoner for grove og/eller gjentagende overtredelser av det aktuelle regelverket.

Det følger av EØS-retten at myndighetene kun kan benytte seg av godkjente klasseselskap. Forordning 391/2009 endrer EUs system for godkjenning av klasseselskap etablert gjennom direktiv 94/57/EF. Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen regulerer klasseselskapers rettigheter og plikter når det gjelder godkjenning på fellesskapsnivå. Det er Kommisjonen som beslutter godkjenning. Beslutningene tatt av Kommisjonen i henhold til Forordning 391/2009 og Direktiv 2009/15 vil bli innlemmet i EØS avtalen.

I tillegg til en videreføring av eksisterende regler for godkjenning, gis Kommisjonen i forordningen myndighet til å ilegge klasseselskap økonomiske sanksjoner for grove og/eller gjentagende overtredelser av gjeldende regelverk i form av overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt. I direktiv 94/57/EF var tilbaketrekking av klasseselskapenes godkjenning eneste sanksjonsmulighet.  Innføring av bøter representerer således en mildere sanksjonsform. Størrelsen på overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt skal ikke overskride fem prosent av selskapets gjennomsnittlige omsetning de tre siste årene. EU-domstolen kan overprøve Kommisjonens fastsettelse av overtredelsesgebyr og tvangsmulkt.

 

Kommentarer til de enkelte bestemmelsene i forslaget om endring av skipssikkerhetsloven

 

 Endring av § 41 Tilsynsmyndighet

 

2. ledd

 "klassifikasjonsselskaper"  endres til "klasseselskap"

 

Det settes inn et nytt 3. ledd

Departementet kan  gi forskrift med nærmere bestemmelser om krav til anerkjente klasseselskap m.m.

Eksisterende 3. ledd blir nytt 4. ledd

Hjemmel til å fastsette nærmere forskrifter om krav til klasseselskap tydeliggjøres ved å sette inn et nytt 3.ledd. Krav til klasseselskap fastsettes i henhold til Direktiv 2009/15 og forordning 391/2009 med senere endringer som skal implementeres i EØS avtalen.

 

Ny §  55 a Myndighet lagt til EFTAs overvåkningsorgan

 

EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen kan ilegge foretak, sammenslutninger av foretak eller fysiske personer økonomiske reaksjoner som nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 391/2009 av 23. april 2009 om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (slik denne er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII, kapittel V, pkt (x).)

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring av bestemmelser som utfyller bestemmelsen nevnt i første ledd.

 

Det er per i dag 11 godkjente klasseselskap innenfor EØS-området som nasjonale myndigheter kan autorisere til å utføre maritime tilsynsoppgaver. Klasseselskapene er alle godkjente gjennom EU-pilaren og eventuelle sanksjonsvedtak fattes av Kommisjonen

Det følger av EØS-avtalens to-pillarsystem at myndighet til å treffe vedtak overfor EFTA-selskaper som et utgangspunkt skal ligge i EFTA-pilaren. Ved å legge bøteleggingskompetansen til ESA vil man speile i mest mulig grad det systemet som er etablert på EU-siden, samt sikre en enhetlig bøteleggingspraksis innen hele EØS-området. ESA gis på den bakgrunn bøteleggingskompetanse i EFTA-pilaren, slik ESA også har på flysikkerhetsområdet og vil få på legemiddel- og energiområdet.

 

Overføring av bøteleggingskompetanse overfor norske selskaper til ESA er vurdert opp mot Grunnlovens bestemmelser om overføring av myndighet som i utgangspunktet skal tilligge nasjonale organer. Regjeringen har kommet til at forordningens myndighetsoverføring samlet sett er å anse som lite inngripende.

 

I vurderingen er det lagt vekt på følgende:

Myndighetsoverføringen vil være på et bestemt og avgrenset saksområde der det ikke er noen berørte norske virksomheter. Videre ivaretar kompetansen som overføres et allment anerkjent formål, nemlig ivaretakelse av sikkerhet innenfor den maritime sektoren. Det avgis således ikke myndighet på et politisk omstridt område med stor betydning for enkeltborgerne. De praktiske implikasjonene vurderes videre å være svært begrenset. Det Norske Veritas (tidligere DNV nå DNV GL) er det eneste norske klasseselskapet som omfattes av regelverket. DNV ble imidlertid i sin tid godkjent av Kommisjonen via EUs medlemsland og omfattes således allerede av det regelverket som nå vurderes innlemmet i EØS avtalen.  En innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen vil derfor ikke medføre ytterligere konsekvenser for DNV GL. Myndighetsoverføringen som foreslås har likhetstrekk med myndighetsoverføring etter forordning 216/2008 på luftfartsområdet hvor Stortinget ga sitt samtykke etter Grunnlovens § 26. Stortingets samtykke til innlemmelse av forordning 391/2009 innhentes etter Grunnlovens § 26. annet ledd.

 

Ikrafttredelse

Lovendringen gjelder fra den tid Kongen bestemmer

 

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget

Nærings- og fiskeridepartementet legger til grunn at lovfestingen ikke vil ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller det offentlige. Lovendringen fastsetter krav som skal gjennomføres

 

Avslutning

Det bes om kommentarer på de foreslåtte endringene.

 

Advokatforeningen

Arbeids- og sosialdepartementet

Det norske maskinistforbund

DNV GL

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Fraktefartøyenes Rederiforening

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kystverket

Landsorganisasjonen i Norge

NHO Sjøfart

Norges Rederiforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Næringslivets hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet