Høring – utkast til forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner

Resultat: Forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner (FOR-2012-10-31-1016)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.07.2012

Resultat: Forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner (FOR-2012-10-31-1016)

Vår ref.: 12/179

Høring – utkast til forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner

Arbeidsdepartementet sender med dette utkast til forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner (kap. 621, post 74 under Arbeidsdepartementets budsjett) på høring.

Over statsbudsjettet ytes det i dag økonomisk støtte til pensjonistenes organisasjoner. Formålet med ordningen er å styrke organisasjonenes mulighet til å drive interessepolitisk arbeid, og å gi service til medlemmene. Støtten utgjør til sammen 10,197 mill kroner i 2012.

I statsbudsjettet er det under omtalen av budsjettposten, signalisert at den fremtidige organiseringen av ordningen er under vurdering. Arbeidsdepartementet har på denne bakgrunn utarbeidet utkast til forskrift hvor det foreslås nærmere kriterier for tildeling av midler, og at midlene fordeles mellom de aktuelle organisasjonene ut fra antall betalende medlemmer. Departementet understreker at det først og fremst vil bli aktuelt med en omlegging av ordningen innenfor dagens budsjettramme.

Høringsnotatet kan hentes fra Arbeidsdepartementets internettsider på følgende adresse: www.regjeringen.no/html?id=1787.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om forslaget bør forelegges for underliggende organer. Virksomheter og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også avgi høringsuttalelse.

Høringsfristen er satt til 10. juli 2012.

Vi ber fortrinnsvis om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til: postmottak@ad.dep.no

Høringsuttalelser kan også sendes i papirversjon til:
Arbeidsdepartementet
Postboks 8019 Dep.
0030 Oslo

Med hilsen
Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Solgunn Marita Tverfjell
avdelingsdirektør

 

Forslag til forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner

 

1.    Innledning

Over statsbudsjettet gis det i dag tilskudd til pensjonistenes organisasjoner for å styrke deres muligheter til å drive interessepolitisk arbeid, og gi service til medlemmene. Under omtalen av budsjettposten er det i statsbudsjettet signalisert at den fremtidige organiseringen av ordningen er under vurdering. Arbeidsdepartementet har på denne bakgrunn utarbeidet utkast til forskrift hvor det foreslås nærmere kriterier for tildeling av midler, og at midlene fordeles mellom de aktuelle organisasjonene ut fra antall betalende medlemmer.

Forskriften foreslås gitt virkning for behandling og tildeling av tilskudd for 2013.

Det vises til vedlagte forskriftsutkast.

 

2.    Bakgrunn

I Arbeidsdepartementets Prop. 1 S avsettes det midler på statsbudsjettet kapitel 621 post 74 til tilskudd til pensjonistenes organisasjoner m.m. Støtten utgjør til sammen 10,197 mill kroner i 2012.

Arbeids- og velferdsdirektoratet administrerer ordningen, fordeler totalbeløpet til Pensjonistforbundet, som igjen fordeler midlene til de øvrige pensjonistorganisasjonene etter en fordelingsnøkkel organisasjonene er blitt enige om. Dagens fordelingsnøkkel består av et grunntilskudd til hver organisasjon på kr. 20 000 og et beløp per betalende medlem.

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner bør etter Arbeidsdepartementets syn tildeles etter et formalisert regelverk og etter klare kriterier. På denne bakgrunn er det utarbeidet et regelverk om ny ordning om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner. Forskriften er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende regelverk for økonomistyring i staten.

 

3.    Nærmere om forslaget

Nedenfor gis det en redegjørelse for de viktigste bestemmelsene i forskriften.

Tilskuddsordningen skal gi økonomiske bidrag til pensjonistorganisasjoners drift og eldrepolitiske arbeid. Målet er økt engasjement og aktivitet på området. Det legges opp til en åpen tilskuddsordning slik at alle relevante pensjonistorganisasjoner kan søke.

Det foreslås at tilskudd skal kunne ytes til landsdekkende og selvstendige interesseorganisasjoner

 • av og for pensjonister, som har som hovedarbeidsområde å fremme pensjonisters interesser og samfunnsdeltakelse,
 • som er registrert i Frivillighetsregisteret,
 • er demokratisk oppbygd og er åpen for alle som tilhører den gruppen organisasjonen tar sikte på å representere, og
 • har minimum 2 000 betalende medlemmer, og har til sammen minst fem tellende lokallag i minst fem fylker.

Tilskuddsbevilgningen skal etter forslaget kunngjøres offentlig for det enkelte år.  Kunngjøring skal normalt skje i november med søknadsfrist 10. desember samme år (heretter kalt søknadsåret). Det skal bare kunne søkes om midler for ett år om gangen, og tildelingen skjer med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.

Søknaden settes fram på eget søknadsskjema, som skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknader skal også sendes elektronisk.

Søknaden skal vedlegges dokumentasjon som gir grunnlag for å vurdere om vilkårene for tilskudd er oppfylt. Det skal vedlegges vedtekter og videre årsrapport og regnskap for året før søknadsåret. Antall betalende medlemmer ved utgangen av året før søknadsåret skal framgå og være bekreftet av revisor. Departementet har lagt året før søknadsåret til grunn, da dette gir den seneste, verifiserte oversikten over antallet betalende medlemmer. Aktivitetsbeskrivelser for året som det søkes om tilskudd for, skal vedlegges.

Det skal ses bort fra søknader framsatt etter fristen. Departementet forutsetter at Arbeids- og velferdsdirektoratet i kunngjøringen av tilskuddsbevilgningen gir nærmere retningslinjer om når søknader er å anse som mottatt. Ufullstendige søknader skal kunne avvises.

Søknader om tilskudd behandles og avgjøres av Arbeids- og velferdsdirektoratet etter reglene i forvaltningsloven.

I tråd med bestemmelser om økonomistyring i staten (pkt. 6.3.3) er det i forskriften tatt inn bestemmelser om at organisasjoner som innvilges tilskudd skal orienteres om dette i et tilskuddsbrev, der også den foreløpige beregningen av tilskuddet framgår. I tilskuddsbrevet kan det stilles krav til regnskapsførsel, revisjon og det nærmere innholdet i organisasjonens rapportering.

Videre inneholder forskriften regler om beregning av tilskudd. Før beregning og fordeling av tilskuddsbevilgningen, avsettes et beløp til dekning av utgifter til kunngjøring av tilskuddsordningen. Videre avsettes midler til dekning av grunntilskudd. Som i dag foreslås grunntilskuddet å utgjøre 20 000 kroner for hver av de tilskuddsberettigede organisasjonene.

Den resterende delen av tilskuddsbevilgningen fordeles til den enkelte organisasjon ved at beløpet ganges med antall medlemmer i organisasjonen og deles med antall medlemmer i samtlige organisasjoner som har søkt om tilskudd. Med ”antall medlemmer” menes antall betalende medlemmer ved utgangen av året før søknadsåret, attestert av registrert eller statsautorisert revisor.

Dersom medlemmene i en tilskuddsberettiget organisasjon er kollektivt innmeldt i en annen slik organisasjon, legges medlemsskapet i den organisasjonen vedkommende opprinnelig var innmeldt i til grunn ved beregning av tilskudd.

Det følger av utkast til forskrift at Arbeids- og velferdsdirektoratets vedtak om tilskudd kan påklages til Arbeidsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen til å klage er tre uker fra mottakelsen av vedtaket. Klagen settes fram for Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Etter forslaget bestemmer Arbeids- og velferdsdirektoratet om utbetaling skal skje i to eller flere terminer. Videre foreslås det at første termin av tilskuddet ikke skal overstige halvparten av beregnet tilskudd for året. Bakgrunn for forslaget er å ta høyde for endringer som følge av klagebehandling, organisasjoner som opphører og eventuelt andre endringer som er av betydning for retten til tilskudd. 

Resten av tilskuddet utbetales i andre halvdel av året når årsrapport og revidert regnskap for foregående år er mottatt og godkjent og etter at eventuelle klager over tildelingen av tilskudd er endelig avgjort. Ved utbetalingen foretas i tillegg eventuelle tilleggsutbetalinger som følge av at det ved fordelingen av tilskudd etter § 8 også er tatt hensyn til organisasjoner som ikke er ansett tilskuddsberettiget.  

For nærmere beskrivelse av beregning av tilskudd, vises det til punkt 6 for eksempel på tilskuddstildeling og utbetaling.

Midler som ikke blir benyttet i løpet av det år tilskuddet gis for, skal tilbakebetales til Arbeids- og velferdsdirektoratet.

I tråd med Stortingets bevilgningsreglement § 10 andre ledd er det tatt inn bestemmelser om oppfølging og kontroll av tilskuddsbevilgningen. Organisasjoner som har mottatt tilskudd, skal avgi årsrapport og revidert årsregnskap det påfølgende året. Det samme gjelder organisasjoner som ikke mottok tilskudd i det foregående året, men som har søkt om tilskudd for inneværende år. Rapport og regnskap skal gi grunnlag for å vurdere i hvilken grad organisasjonens virksomhet er eller har vært i tråd med målsettingen med tilskuddsordningen og om tilskudd er brukt i samsvar med forutsetningene.

Dersom årsrapport og regnskap ikke er levert innen en frist fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet, eller dersom årsrapport eller regnskap er mangelfulle, varsles organisasjonen om at tilskuddet for inneværende år kan falle bort dersom forholdet ikke rettes innen en fastsatt kort frist.

Det er i forskriften tatt inn kriterier (kriterier for måloppnåelse) som skal legges til grunn for innhenting av informasjon fra tilskuddmottakerne for å vurdere resultatene opp mot målene for ordningen.

Det er i forskriften utarbeidet en bestemmelse som pålegger organisasjonen en plikt om å underrette Arbeids- og velferdsdirektoratet så snart som mulig om endringer i forhold som kan være avgjørende om organisasjonen fortsatt fyller vilkårene for tilskuddet.

Forskriften har bestemmelser om bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling. Innvilget tilskudd opphører fra det tidspunkt vilkårene for tilskudd ikke lenger er tilstede. Dersom en organisasjon ikke gir opplysninger innen fastsatte frister, gir mangelfulle eller feilaktige opplysninger eller bruker tilskuddet til formål som ikke er i samsvar med forutsetningene, skal en søknad om tilskudd kunne avslås og et innvilget tilskudd kan holdes tilbake eller stanses helt eller delvis. Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt, eventuelt trekkes i senere utbetalinger av tilskudd.

Forskriften foreslås gitt virkning for behandling og tildeling av tilskudd for 2013.

 

4.    Økonomiske og administrative konsekvenser

Omleggingen av tilskuddsordningen for pensjonistenes organisasjoner forutsettes gjort innenfor gjeldende økonomiske ramme. Dersom støtten gis til de organisasjonene som får tilskudd i dag og det ikke skjer større endringer i medlemsmassen, antas det at den økonomiske virkningen for de enkelte organisasjoner vil være relativt begrenset. Dersom andre organisasjoner kommer inn i tilskuddsordningen, eller det skjer større endringer i fordelingen av medlemmer organisasjonene i mellom, vil tilskuddet til den enkelte pensjonistorganisasjon også kunne påvirkes.

 

5.    Utkast til forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner

Fastsatt av Arbeidsdepartementet    ….  2012.

§ 1 Formål
Tilskuddsordningen skal gi økonomiske bidrag til pensjonistorganisasjoners drift og eldrepolitiske arbeid. Målet er økt engasjement og aktivitet på området.

 

§ 2 Målgruppe
Målgruppe for tilskuddsordningen er landsdekkende pensjonistorganisasjoner som har som formål å fremme eldrepolitiske interesser, herunder pensjonistenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser, og styrke pensjonistenes stilling i samfunnet.

 

§ 3 Forvaltning og kontroll
Tilskuddsordningen forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Direktoratet fører kontroll med at tilskuddsmidlene benyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10 andre ledd.

 

§ 4 Kunngjøring, søknadsfrist
Tildelingen av tilskudd for det enkelte år kunngjøres offentlig, på Arbeids- og velferdsetatens nettsider (”www.nav.no”) og på eventuell annen hensiktsmessig måte. 

Kunngjøring skal normalt skje i november med søknadsfrist 10. desember samme år (heretter kalt søknadsåret).

Søknad om tilskudd sendes til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det kan bare søkes om midler for ett år om gangen.

 

§ 5 Krav til søknaden
Søknaden settes fram på eget søknadsskjema, som skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknader skal også sendes elektronisk.

Med søknaden skal det vedlegges dokumentasjon som gir grunnlag for å vurdere om vilkårene i § 6 er oppfylt. Dokumentasjon skal være vedtekter og videre årsrapport og regnskap for året før søknadsåret. Antall betalende medlemmer ved utgangen av året før søknadsåret skal framgå og være bekreftet av revisor. Aktivitetsbeskrivelser for året som det søkes om tilskudd for skal vedlegges.

Søknader framsatt etter fristen i § 4 andre ledd og ufullstendige søknader kan avvises.

 

§ 6 Vilkår for tilskudd
Det kan ytes tilskudd til organisasjoner som

a) er selvstendige interesseorganisasjoner, av og for pensjonister, som har som hovedarbeidsområde å fremme pensjonisters interesser og samfunnsdeltakelse,

b) er registrert i Frivillighetsregisteret,

c) er demokratisk oppbygd og er åpen for alle som tilhører den gruppen organisasjonen tar sikte på å representere, og

d) har minimum 2 000 medlemmer som individuelt har meldt seg inn i organisasjonen i form av årlig betalt kontingent, og har til sammen minst fem tellende lokallag i minst fem fylker.

Med tellende lokallag menes lag som er en selvstendig enhet i organisasjonen med selvstendig økonomi, men sender årsrapporter til sentralleddet. Laget må ha vedtekter, minst fem betalende medlemmer og eget styre valgt av og blant medlemmene. Fylkeslag som fungerer som lokallag, regnes som tellende lokallag.

Vilkårene i paragrafen her skal være oppfylt ved utgangen av året før søknadsåret.

 

§ 7 Vedtak - tilskuddsbrev
Søknader om tilskudd behandles og avgjøres av Arbeids- og velferdsdirektoratet etter reglene i forvaltningsloven.

Dersom tilskudd innvilges, orienteres den enkelte organisasjon om dette i et tilskuddsbrev, der også den foreløpige beregningen av tilskuddet framgår. I tilskuddsbrevet kan det stilles krav til regnskapsførsel, revisjon og det nærmere innholdet i organisasjonens rapportering (se §§ 11 og 12).

Dersom det stilles krav som nevnt i andre ledd andre punktum, kan direktoratet bestemme at tilskudd bare gis dersom søkeren innen en fastsatt frist bekrefter at kravene aksepteres.

 

§ 8 Beregning av tilskudd
Før beregning og fordeling av tilskuddsbevilgningen, avsettes et beløp til dekning av utgifter til kunngjøring av tilskuddsordningen og til dekning av grunntilskudd til alle organisasjoner som har søkt om tilskudd.

Organisasjoner som fyller vilkårene i § 6 har rett til et grunntilskudd, som utgjør 20 000 kroner for hver av de tilskuddsberettigede organisasjonene.

Den resterende delen av tilskuddsbevilgningen fordeles til den enkelte organisasjonen ved at beløpet ganges med antall medlemmer i organisasjonen og deles med antall medlemmer i samtlige organisasjoner som har søkt om tilskudd. Med ”antall medlemmer” menes antall betalende medlemmer ved utgangen av året før søknadsåret, attestert av registrert eller statsautorisert revisor.

Dersom medlemmene i en tilskuddsberettiget organisasjon er kollektivt innmeldt i en annen slik organisasjon, legges medlemsskapet i den organisasjonen vedkommende opprinnelig var innmeldt i til grunn ved beregning av tilskudd.

 

§ 9 Klage
Arbeids- og velferdsdirektoratets vedtak om tilskudd kan påklages til Arbeidsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen til å klage er tre uker fra mottakelsen av vedtaket. Klagen settes fram for Arbeids- og velferdsdirektoratet.

 

§ 10    Utbetaling av tilskudd
Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer om utbetaling skal skje i to eller flere terminer.

Første termin av tilskuddet kan ikke overstige halvparten av beregnet tilskuddet for året og utbetales tidligst når eventuelle bekreftelser etter § 7 tredje ledd er mottatt.

Resten av tilskuddet utbetales i andre halvdel av året når årsrapport og revidert regnskap for foregående år er mottatt og godkjent og etter at eventuelle klager over tildelingen av tilskudd er endelig avgjort. Ved utbetalingen foretas i tillegg eventuelle tilleggsutbetalinger som følge av at det ved fordelingen av tilskudd etter § 8 også er tatt hensyn til organisasjoner som ikke er ansett tilskuddsberettiget.  

Midler som ikke blir benyttet i løpet av det år tilskuddet gis for, skal tilbakebetales til Arbeids- og velferdsdirektoratet.

 

§ 11 Rapportering og regnskap mv
Organisasjoner som har mottatt tilskudd, skal avgi årsrapport og revidert årsregnskap det påfølgende året. Det samme gjelder organisasjoner som ikke mottok tilskudd i det foregående året, men som har søkt om tilskudd for inneværende år (tilskuddsåret). Rapport og regnskap skal gi grunnlag for å vurdere i hvilken grad organisasjonens virksomhet er eller har vært i tråd med målsettingen med tilskuddsordningen og om tilskudd er brukt i samsvar med forutsetningene.

Dersom årsrapport og regnskap ikke er levert innen en frist fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet, eller dersom årsrapport eller regnskap er mangelfulle, varsles organisasjonen om at tilskuddet for inneværende år kan falle bort dersom forholdet ikke rettes innen en fastsatt kort frist.

 

§ 12 Kriterier for måloppnåelse
Ved vurderingen av organisasjonens måloppnåelse skal det blant annet legges vekt på

 • avholdte medlemsmøter, sentralt og lokalt
 • konkrete tiltak for å spre kunnskap om forhold av sentral betydning for pensjonister og styrke pensjonistenes stilling i samfunnet, herunder etablering og vedlikehold av nettsteder, avholdelse av kurs for eldre, andre tiltak for å fremme pensjonistenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser
 • deltakelse i debatter og avgivelse av uttalelser ved høring av lovforslag og andre forslag av eldrepolitisk betydning.

 

§ 13 Opplysningsplikt
En organisasjon som mottar tilskudd plikter så snart som mulig å underrette Arbeids- og velferdsdirektoratet om endringer i forhold som kan være avgjørende om organisasjonen fortsatt fyller vilkårene for tilskuddet.

 

§ 14    Bortfall av tilskudd. Krav om tilbakebetaling
Innvilget tilskudd opphører fra det tidspunkt vilkårene for tilskudd ikke lenger er tilstede.

Dersom en organisasjon ikke gir opplysninger innen fastsatte frister, gir mangelfulle eller feilaktige opplysninger eller bruker tilskuddet til formål som ikke er i samsvar med forutsetningene, kan en søknad om tilskudd avslås og et innvilget tilskudd kan holdes tilbake eller stanses helt eller delvis. Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt.

Beløp som skal tilbakebetales etter reglene i første ledd, kan trekkes i senere utbetalinger av tilskudd. Det samme gjelder beløp som skal betales tilbake etter § 10 fjerde ledd.

Vedtak om tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral etter reglene i bidragsinnkrevingsloven.

 

§ 15 Evaluering
Arbeidsdepartementet, eller Arbeids- og velferdsdirektoratet i samråd med departementet, kan beslutte at tilskuddsordningen skal evalueres.

 

§ 16 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks og gis virkning for behandling og tildeling av tilskudd for 2013.

 

6.    Eksempel på tilskuddstildeling og utbetaling

 

Bevilgning 10 mill kr.
Antall organisasjoner som har søkt om tilskudd 10
Antall medlemmer i organisasjonene som har søkt om tilskudd 100 000
Grunntilskudd 20 000 kr.
Utgifter til annonsering 50 000 kr.
                                                      

 

Trinn 1 – avsetning til annonseutgifter og grunntilskudd

a) Det avsettes midler til dekning av annonseutgiftene

kr. 50 000

Disponibelt for utdeling

kr. 9 950 000

b) Det avsettes midler til grunntilskudd

kr. 200 000

Disponibelt for utdeling etter medlemstall

kr. 9 750 000

                           

 

Trinn 2 – fordeling ut fra medlemstall

Tilskudd pr. medlem 9 750 000 / 100 000 = kr. 97,50

 

Trinn 3 – første ordinære utbetaling til berettiget organisasjon

Åtte av de 10 søkerorganisasjonene – med totalt 85 000 medlemmer – får tilskudd.

a) Utbetalt grunntilskudd (8 x 20 000)

kr. 160 000

b) Utbetalt på grunnlag av medlemstall (97,50 x 85000 x 0,5)

kr. 4 143 750

c) Sum utbetalt

kr. 4 303 750

 

Trinn 4 – klagebehandling

Etter klagebehandlingen blir vedtaket omgjort for en av de to organisasjonene med avslag. Denne organisasjonen har 5 000 medlemmer.

 

Trinn 5 – andre ordinære utbetaling

a) De åtte organisasjonene som tidligere fikk utbetaling, får samme beløp som ved første  termin, minus grunntilskuddet.
Utbetaling

kr. 4 143 750

b) Organisasjonen som fikk medhold i klagerunden får utbetalt grunntilskuddet og første og andre medlemsrelaterte termin under ett.
Utbetaling (20 000 + (97,50 x 5 000))

kr.    507 500

c) Sum utbetalt

kr. 4 651 250

 

Trinn 6 – Utbetaling av restbeløp

a) Disponibelt for utdeling

kr. 9 950 000

b) Utbetalt ved første termin

kr. 4 303 750

Utbetalt ved andre termin

kr. 4 651 250

Sum utbetalt

kr. 8 955 000

c) Restbeløp (9 950 00 – 8 955 000)

kr. 995 000

d) Restbeløpet skal fordeles på ni organisasjoner med i alt 90 000 medlemmer.
Restbeløp pr medlem 995 000/ 90 000 = kr. 11,06.
 

 

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Forsvarets pensjonistforbund
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Jernbanepensjonistenes forbund
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • KS
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Pensjonistforbundet
 • Politiets pensjonistforbund
 • Postpensjonistenes landsforbund
 • Samferdselsdepartementet
 • Seniorenes fellesorganisasjon
 • Seniorsaken
 • Senter for seniorpolitikk
 • Statens Seniorråd
 • Statens vegvesens pensjonistforbund
 • Telepensjonistenes landsforbund
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen