Høring — Utkast til veileder om støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg

Høringsfrist 21. april 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200601236/AO

14.03.06

Utkast til veileder om støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg - høring

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring en veileder om støyvurderinger ved etablering av nærmiljøanlegg. Forslaget skal bidra med kunnskap om støy og støyplage, gi veiledning om støyvurderinger og bidra til en mer samordnet saksbehandling av nærmiljøanlegg i fylker og kommuner.

Bakgrunn
Bakgrunnen for veiledningen er storsatsingen på utbygging av nærmiljøanlegg og spesielt ballbinger. Nærmiljøanleggene finansieres blant annet av spillemidler fra Kultur- og kirkedepartementet. Anleggene etableres gjerne i forbindelse med skoleanlegg, i tilknytning til idrettsarenaer eller i bomiljøer, og skal bidra til å lage et allsidig og godt oppvekst- og utemiljø for barn og unge. I en stadig mer inaktiv hverdag er det viktig å tilrettelegge for lek, idrett og fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Nærmiljøanlegg genererer stor aktivitet, og selv om flertallet av nærmiljøanleggene fungerer bra, har enkelte anlegg skapt lokale konflikter og forårsaket støyplager. Årsaken har i hovedsak vært mangelfull planlegging og manglende støyvurderinger i planleggingsfasen, som har gitt uheldig plassering og utforming av anlegget.

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt flere henvendelser angående støy fra nærmiljøanlegg, blant annet fra utbyggere, kommuner og regionale myndigheter. Departementet har i samråd med Kultur og kirkedepartementet, Statens forurensnings-tilsyn og Nasjonalt folkehelseinstitutt utarbeidet et utkast til en veileder til myndigheter og utbyggere.

Norge har ikke egne støygrenser for denne typen aktiviteter. Nærmiljøanlegg skal i utgangspunktet behandles etter plan- og bygningsloven. Klager på støy fra slike anlegg behandles ofte av kommunale helsemyndigheter, som regel kommunelegen, etter kommunehelsetjenesteloven kapittel 4a. Denne typen klagesaker er gjerne svært ressurskrevende og vanskelige å gjøre noe med hvis problemene først er oppstått.

Om forslaget
Utkast til veileder inneholder anbefalinger som bør legges til grunn ved planlegging og etablering av nærmiljøanlegg. Veilederen retter seg mot utbyggere og kommunale og regionale myndigheter. Det vil ikke være aktuelt å utarbeide forskrifter eller bindende retningslinjer som kun gjelder nærmiljøanlegg.

Fordi ballbinger har hatt stor fokus, er disse valgt som eksempel. Framgangsmetodene i veiledningen vil imidlertid også være aktuelle for problemstillinger knyttet til andre typer anlegg.

I forbindelse med veiledningen er det gjennomført støymålinger ved enkelte typer ballbinger. Målingene har gitt en indikasjon på hvilket støynivå en kan forvente å få fra aktivitet i en ballbinge. Målingene danner ikke grunnlag for å kunne anbefale enkelte materialtyper fram for andre. Både konstruksjon, materialvalg og vedlikehold vil ha betydning for om anlegget genererer mye eller lite støy. Dokumentasjon og veiledning om støyegenskaper ved ulike typer anlegg må innhentes hos den enkelte leverandør.

På bakgrunn av generelle erfaringer med støyklager på fritidsaktiviteter og støymålinger av aktivitet i ballbinger, anbefales det at utbygger gjennomfører en utredning av framtidig støysituasjon når nærmiljøanlegg planlegges plassert mindre enn 100 meter fra bolig og annen støyømfintlig bebyggelse. Veiledningen redegjør for hvilke punkter som bør være med i en slik utredning og vurdering.

Veilederen foreslår en anbefalt støygrense for nærmiljøanlegg. En veiledning med formål om å forebygge støyproblemer bør kunne angi hvilke støynivåer en bør søke å oppnå. En slik anbefaling er også nødvendig for at myndigheter og utbyggere skal ha noe konkret å forholde seg til. Det er ikke ønskelig å regulere denne typen aktivitet noe strengere enn andre kilder, men støygrensene bør legges til grunn for å forebygge for fremtidige konflikter og støyplager.

Den anbefalte støygrensen bør brukes både ved planlegging av nye anlegg nær boligbebyggelse, og ved planlegging av nye boliger ved eksisterende anlegg. Anbefalt støygrense oppgis som et intervall (L pAmaks 60 – 70 dB). Den nedre grenseverdien anbefales brukt som en målsetting, en verdi det er ønsket at ikke skal overskrides ved planlegging av nye anlegg. Hvis det blir vanskelig å overholde den nedre grensen, kan man gå opp til den øvre grenseverdien, hvis kostnadene med å begrense støyen er høye og overskrider nytteverdien.

Frist for merknader
Veilederen angir en fremgangsmåte for å unngå støykonflikter ved etablering av nærmiljøanlegg. En slik veileder er ikke bindende regelverk, men Helse- og omsorgs-departementet og Kultur- og kirkedepartementet ønsker allikevel en høring av saken. Vi ber særlig om synspunkter på om veilederen vil bidra til å sikre at hensyn til støy blir ivaretatt når nærmiljøanlegg planlegges og utformes.

Eventuelle merknader sendes til Helse- og omsorgsdepartementet innen onsdag 21. april 2006. Spørsmål kan rettes til Arild Øien i Helse- og omsorgsdepartementet på telefon: 22 24 84 74 eller e-post arild.oien@hod.dep.no.

Med hilsen

Elin Anglevik e.f.
avdelingsdirektør

Arild Øien
rådgiver

Utkast til veileder finner du her

Akershus fylkeskommune
Alta kommune
Ann Bjørg Skjævesland
Arendal kommune
Askim kommune
Aust-Agder fylkeskommune
Balsfjord kommune
Bergen kommune
Bodø kommune
Brønnøy kommune
Buskerud fylkeskommune
Bærum kommune
Claussen & Heyerdahl AS
Drammen kommune
Eigersund kommune
Fauske kommune
Finnmark fylkeskommune
Forumet for kommunale planleggere
Forumet miljø og helse
Fredrikstad kommune
Fylkesmennene
Gjøvik kommune
Grimstad kommune
Halden kommune
Hamar kommune
Harstad kommune
Haugesund kommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Karmøy kommune
Kilde Akustikk
Klepp kommune
Klæbu kommune
Kommunal- og regionaldepartementet
Kristiansund kommune
Landslaget for Park-, idrett- og friluftanlegg
Larvik kommune
Lek og Trivsel AS
Lillesand kommune
Lørenskog kommune
Malvik kommune
Miljøverndepartementet
Molde kommune
Moss kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Namsos kommune
Narvik kommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges byggforskningsinstitutt v/Sigurd Hveem
Norges Fotballforbund v/Bornø
Norges Idrettsforbund
Norsk Standard v/Iris Turunen-Rise
Notodden kommune
Oppegård kommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rana kommune
Re kommune
Rogaland fylkeskommune
Rosenborg ballklubb v/Winsnes
Sandefjord kommune
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
SINTEF v/Truls Gjestland
Skedsmo kommune
Ski kommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sosial- og helsedirektoratet
Statens byggtekniske etat
Stavanger kommune
Stock AS
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Vardø kommune
Vennesla kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Ålesund kommune