Høring - forslag til ny forskrift om forsikringsformidling mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om forsikringsformidling mv.

Status: På høring

Høringsfrist: 13.12.2021

Vår ref.: 16/5227

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med forslag til ny forskrift om forsikringsformidling og endringer i finansforetaksforskriften.

Finansdepartementet la 3. september 2021 frem Prop. 233 LS (2020-2021) for Stortinget som gjennomfører deler av forsikringsdistribusjonsdirektivet i norsk rett. Saken er nå til behandling i finanskomiteen. Lovforslaget fra Finansdepartementet bygger i all hovedsak på Finanstilsynets høringsnotat 23. juni 2017 om gjennomføring av forsikringsdistribusjonsdirektivet i norsk rett, som også inneholdt utkast til utfyllende forskrifter. Dette høringsnotatet var på høring fra 6. mars 2018 til 6. juni 2018.

Finanstilsynet har med utgangspunkt i høringsnotatet og det endelige lovforslaget, utarbeidet forslag til utfyllende forskrifter som kan fastsettes dersom Stortinget treffer vedtak i samsvar med Finansdepartementets forslag. Finanstilsynet foreslår blant annet en ny forskrift om forsikringsformidling som erstatter gjeldende forskrift 9. desember 2005 nr. 1421 om forsikringsformidling. Finanstilsynet foreslår i tillegg nye forskriftsbestemmelser til finansforetaksloven. Enkelte av forskriftsbestemmelsene er en videreføring av gjeldende rett eller i hovedsak i samsvar med Finanstilsynets forslag til lov eller forskrifter i høringsnotatet fra 23. juni 2017.

Vi gjør oppmerksom på at høringsnotatet blant annet omfatter et forslag om å gjennomføre kommisjonsforordning (EU) 2021/1257 av 21. april 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359 med hensyn til integrering av bærekraftsfaktorer, -risiko og -preferanser i produkttilsyns- og produktstyringskravene til forsikringsforetak og forsikringsdistributører og i reglene om god forretningsskikk og investeringsrådgivning for forsikringsbaserte investeringsprodukter. Endringsforordningen er foreløpig ikke inntatt i EØS-avtalen. Forordning (EU) 2017/2358 gjelder produktstyring og foreslås i høringsnotatet gjennomført i forskrift til finansforetaksloven. Endringsforordningens endringer i disse reglene er omtalt i høringsnotatet punkt 7.2. Forordning (EU) 2017/2359 gjelder blant annet opplysningskrav og god forretningsskikk ved distribusjon av forsikringsbaserte investeringsprodukter og er i Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat 6. mars 2018 foreslått gjennomført i forskrift til forsikringsavtaleloven. Forordning (EU) 2021/1257 fastsetter blant annet at det skal tas hensyn til bærekraftpreferanser ved egnethetsvurderingen og ved identifisering av interessekonflikter som kan medføre risiko for å skade kundens interesse. Endringsforordningen følger vedlagt i sin helhet. Finanstilsynet foreslår i punkt 7.2.3 at den gjennomføres ved endringer i de to inkorporasjonsbestemmelsene som gjennomfører forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359, det vil si i finansforetaksforskriften og i forskrift til forsikringsavtaleloven, når den inntas i EØS-avtalen. Forslaget om gjennomføring i forskrift til forsikringsavtaleloven fremmes i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 13. desember 2021.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.

ekspedisjonssjef

Jens Christian Werring-Westly

avdelingsdirektør

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bankenes sikringsfond
Barne- og familiedepartementet
Brønnøysundregistrene
Caritas Norge
Changemaker
Coop Norge SA
Datatilsynet
Deloitte  AS
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Energi Norge
Equinor
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Fiskebåt
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvarsdepartementet
Forum for Utvikling og Miljø
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Industri Energi
Initiativ for etisk handel
Juridisk rådgivning for kvinner
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
KnowledgeGroup AS
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
Kpmg AS
KS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bitcoin- og Blockchainforening
Norges Bondelag
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Crowdfunding Forening
Norsk Hydro ASA
Norsk Journalistlag
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk takst
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum
Norske boligbyggelags landsforbund AL
Norske finansanalytikeres forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo børs
Oslosenteret
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Plan Norge
Publish What You Pay Norway
Redd Barna
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Statsministerens kontor
Stiftelsesforeningen
Storebrand
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Støttekomiteen for Vest-Sahara
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Yara International ASA
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM