Høring 08.03.00 - Utkast til forskrift

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 62 § 1-2 og kgl. res. 6. februar 1987 nr. 70.

I forskrift 6. juli 1987 nr. 592 om overgangsregler for pliktig registrering i Verdipapirsentralen gjøres følgende endring:

§ 2 skal lyde:

§ 2. Ihendehaverobligasjoner
Alle ihendehaverobligasjoner må innen 31. desember 1987 være registrert i Verdipapirsentralen, med unntak av:

  1. ihendehaverobligasjoner med minst 12 måneders løpetid som forfaller til endelig innfrielse før 1. januar 1990;
  2. ihendehaverobligasjoner med minst 12 måneders løpetid i obligasjonslån med utestående lånebeløp mindre enn 4 mill. kroner pr. 1. mai 1987.
  3. ihendehaverobligasjoner i obligasjonslån utstedt av norske foretak utenfor Norge pålydende fremmed valuta og
  4. andre norske lån uansett løpetid lagt ut i utlandet forbeholdt utlendinger eller norske foretak med tillatelse til å yte investeringstjenester etter lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 7-1.

Departementet kan i særlige tilfelle dispensere fra reglene i denne paragrafen