Høring 21.02.00 - Høringsbrev fra OB

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Oslo, 7. februar 2000

Vår ref: AD/35609

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Forslag til endring av børsforskriften §§ 5-1 og 10-1 - tiltak mot ulovlig innsidehandel mv.

Som et supplement til de tiltak mot ulovlig innsidehandel som Kredittilsynet har foreslått i brev til Finansdepartementet av 21. januar 2000 foreslår Oslo Børs endring av børsforskriften.

Børsens forslag er å samordne børsforskriften §§ 5-1 og 10-1 som omhandler børsnoterte selskaper og låntageres behandling av kurssensitiv informasjon før offentliggjøring med innsidehandelforbudet i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd. Den taushetsplikten og de forholdsreglene ved selektiv spredning av informasjon som følger av børsforskriften vil etter forslaget også inntreffe for opplysninger som omfattes av verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd. Med den utvidelse av verdipapirhandelloven som Kredittilsynet foreslår, vil dette gi en viss skjerpelse. Formålet med forslaget er å forebygge ulovlig innsidehandel ved at børsen i større grad blir forhåndsvarslet om potensielle lekkasjesituasjoner, slik at børsen hvis nødvendig kan anvende forebyggende tiltak som børspause, særlig observasjon og suspensjon. Forslaget søker også å skape større notoritet knyttet til ansvaret ved å gi og å motta kurssensitive opplysninger. Forslaget og bakgrunnen for forslaget er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Forslaget er nært knyttet til de endringer Kredittilsynet foreslår i sitt høringsnotat. Notatet og forslaget kan etter vår vurdering være et nyttig bidrag til den oversikt over virkemidler mot ulovlig innsidehandel som Kredittilsynets høringsnotat gir. Som det fremgår av Kredittilsynets brev til departementet stiller Kredittilsynet seg positiv til børsens endringsforslag. Oslo Børs vil derfor be om at forslaget ses i sammenheng med Kredittilsynets forslag, og vil anbefale at det sendes på høring sammen med Kredittilsynets forslag.

Med hilsen
O S L O B Ø R S

Sven Arild Andersen
børsdirektør

Vedlegg

Kopi: Kredittilsynet