Høring - forslag til forskrift om unntak fra konkurranseloven for formidlere av drosjetjenester og endring i maksimalprisforskriften

Status: På høring

Høringsfrist: 19.11.2021

Vår ref.: 21/6418

Høringsbrev.pdf

Abelia
Akademikerne
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Agder fylkeskommune
Barne- og familiedepartementet
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Fagforbundet
Finans Norge
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvarsdepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Hovedorganisasjonen Virke
IKT Norge
Innlandet fylkeskommune
ITS Norge
Justervesenet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kollektivtrafikkforeningen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kompetanseteam Vest AS
Konkurransetilsynet
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Samfunnsbedriftene
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Miljødirektoratet
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet
NHO Transport
NOKUT
Nordland fylkeskommune
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Kunnskaps-Institutt AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo kommune - Byrådet
Pasientreiser HF
Pensjonistforbundet
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Rogaland fylkeskommune
Samferdselsdepartementet
Skattedirektoratet
Standard Norge
Statistisk Sentralbyrå
Statsministerens kontor
Troms og Finnmark fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Utdanningsforbundet
Utenriksdepartementet
Vegdirektoratet
Vestland fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet