Høring: Autorisasjon og lisens til helsepersonell

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om enkelte endringer i reglene om autorisasjon og lisens til helsepersonell (endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell, m.m.). Frist for å avgi høringsuttalelse er 17. april 2020.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.04.2020

Vår ref.: 20/797

Sakbehandler: Elisabeth Vigerust

Brev i PDF

Høring: Autorisasjon og lisens til helsepersonell

Vedlagt følger høringsnotat om autorisasjon og lisens til helsepersonell, med forslag om endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell, m.m.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 17. april 2020.

Departementet beklager den korte høringsfristen, men begrunner dette med at forslagene har nær sammenheng med verserende saker i domstolene der staten er saksøkt og som det kan ta opptil flere år å få endelige avgjørelser i. Departementet mener at vi ikke bør avvente domstolenes endelige avgjørelser fordi de foreliggende og ikke rettskraftige rettsavgjørelsene kan få uheldige konsekvenser dersom de legges til grunn for fremtidige søknader.

Departementet foreslår at det forskriftsfestes et krav om at dersom en person er utdannet i et land hvor det kreves praktisk tjeneste eller andre krav i tillegg til eksamen/diplom for å få full tilgang til yrket, må disse kravene være oppfylt før autorisasjon eller lisens kan gis.

Departementet foreslår også en endring i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell § 10 om harmoniserte utdanninger og godkjenning etter yrkeskvalifikasjonsdirektivets generelle ordning, slik at denne begrenses til særlige tilfeller i samsvar med EUs yrkes-kvalifikasjonsdirektiv artikkel 10.

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                   Elisabeth Salvesen
                                                                   avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Akademikerne
Allmennlegeforeningen
ANSA
Apotekforeningen
Arbeids- og sosialdepartementet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kommunal- og regionaldepartementet
Kreftforeningen
KS
Kunnskapsdepartementet
Landets fylkesmenn
Landets høyskoler (med helsefaglig utdanning)
Landets universiteter
LO
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
NOKUT
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk gynekologisk forening
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannhelsesekretærers Forbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Ortoptister forening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Parat Helse
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Psykologiforbundet
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Spekter
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Unio
Utdanningsforbundet
Virke
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)