Høring av endringer i apotekforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i apotekforskriften. Forslagene går ut på å permanent åpne opp for levering av legemidler mellom apotek og å oppheve apotekforskriften § 13 som gir hjemmel for å avslå søknad om konsesjon til eierskap til apotek dersom konkurransepolitiske hensyn taler for det.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.08.2020

Vår ref.: 20/2647

Høring av forslag om endringer i apotekforskriften - levering mellom apotek og konkurransepolitiske hensyn.

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i apotekforskriften. Forslagene går ut på å permanent åpne opp for levering av legemidler mellom apotek og å oppheve apotekforskriften § 13 som gir hjemmel for å avslå søknad om konsesjon til eierskap til apotek dersom konkurransepolitiske hensyn taler for det.

 

Høringssvar

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert. Frist for å avgi høringsuttalelse er 28.08.2020.

Departementene

 

Barneombudet

De fylkeskommunale eldrerådene

Den rettsmedisinske kommisjon

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Konkurransetilsynet

Landets fylkesmenn

Landets pasient- og brukerombud

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudsmannen

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Sysselmannen på Svalbard

 

Landets fylkeskommuner

Landets kommuner

 

Landets helseforetak

Landets regionale helseforetak

 

Akademikerne

Alliance Healthcare Norge AS

Allmennlegeforeningen

Apokjeden Distribusjon AS

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekforeningen

Apotekgruppen

Bandasjistenes næringspolitiske utvalg

Den norske Advokatforening

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

 

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Kreftforeningen

KS

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustrien

Legemiddelparallellimportørforeningen

Melanor

Mental Helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Handikapforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen Voksne for Barn

Parat Helse

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Unio

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)