Høring av endringer i energiloven - energitilstand i bygninger

Som et ledd i arbeidet med gjennomføring av europaparlamentets- og rådsdirektiv 2002/91/EF av 16. desember 2002 om bygningers energiytelse sendes forslag til endringer i energiloven ut på offentlig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.09.2007

Vår ref.:

Høring av endringer i energiloven – energitilstand i bygninger
Som et ledd i arbeidet med gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/91/EF av 16. desember 2002 om bygningers energiytelse sendes forslag til endringer i energiloven ut på offentlig høring.

Lovforslaget innebærer regler om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg.

Energimerkingen av bygg skal sikre grunnleggende informasjon om energitilstanden til bygningen. Bygningens energitilstand vil på den måten bli en del av beslutningsgrunnlaget ved kjøp og leie. For at tiltaket skal bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet er det viktig å involvere de berørte aktivt i energimerkingen.

Energimerkingen skal stimulere til å øke interessen for å effektivisere energibruken i bygninger. Energivurderingen av tekniske anlegg skal bidra til at disse kan brukes mest mulig effektivt.
Olje- og energidepartementet ber om merknader til forslaget til endringer i energiloven
innen 14. september 2007.

Vi ber om at høringsuttalelsene sendes til;
Olje- og energidepartementet
PB 8148 Dep
0033 Oslo
Det er også ønskelig at høringsuttalelsene sendes per elektronisk post til;
Postmottak@oed.dep.no

Med hilsen


Per Håkon Høisveen (e.f.)
ekspedisjonssjef
 Olav Prestmo
 avdelingsdirektør

Høringsliste

 

Alle departement

Alle fylkeskommuner

Fylkesmennene

Datatilsynet

Sosial- og helsedirektoratet

Norske arkitekters landsforbund

Arkitektbedriftene i Norge

Norsk varmeteknisk forening

Norsk VVS

Boligprodusentene

Byggevareindustriens Forening

Byggmesterforbundet

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg EBA

Foreningen Næringseiendom

Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS

Norske Trevarefabrikkers Landsforbund NTL

TEF - Takentreprenørenes Forening

Treindustrien

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

Norsk kommunalteknisk forening 

Norges bygg- og eiendomsforening

Siste skrik AS

MMI

KanEnergi AS

Norsk Energi

Ensi AS

Norconsult AS

Stiftelsen miljømerking

Stiftelsen byggsertifisering

Stiftelsen returgass

Norsk varmepumpeforening

Adapt consulting

Meteorologisk institutt

Anticimex

Statistisk sentralbyrå

Software innovation

PBL 2000

Gelmuyden. Kiese

Norsk petroleumsinstitutt

KRING

Choice hotels

Stiftelsen Vekst

Siemens ASA

YIT

Entra AS

Krogsveen AS

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Enova SF

Forbrukerrådet

Foreningen Næringseiendom

GRIP senter

Forsvarets bygningstjeneste (FBT)

Husbanken

Norsk Akkreditering

Statens bygningstekniske etat (BE)

Statens forurensningstilsyn (SFT)

Statens kartverk

Statsbygg

BAE-rådet

Miljøstiftelsen Bellona

Boligprodusentenes Forening

Byggekostnadsprogrammet

Byggemiljø

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Det norske Veritas

Ecobox - NAL

Kommunenes Sentralforbund

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

Grønn Byggallianse

Huseiernes Landsforbund

Innovasjon Norge

Energibedriftenes Landsforening

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

Lyskultur

Natur og ungdom

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Bygg- og eiendomsforening (NBEF)

Norges Eiendomsmeglerforbund

Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF)

Norges Naturvernforbund

Norges praktiserende arkitekter (NPA)

Norges Takseringsforbund

Norsk Bioenergiforening (NOBIO)

Norsk Fjernvarme

Norsk Forening for Byggesak og Byggeplasstilsyn

Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening (NVEF)

Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Norsk solenergiforening

Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)

Oslo Bolig- og Sparelag (OBOS)

Rådgivende ingeniørers forening (RIF)

Standard Norge

Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)

Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO)

Norges forskningsråd

ECON Analyse AS

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Gjøvik (HIG)

Høgskolen i Bergen (HiB)

SINTEF, Avd. for arkitektur og bygningsteknikk

SINTEF, Avd. for avarmeteknikk

SINTEF, Bygg- og miljøteknikk

Teknisk ukeblad

Civitas AS

Avantor

Backegruppen

as Selvaagbygg

Mesterhus Norge

Gunnar Karlsen a.s

Glava AS

Erichsen og Horgen AS

Entra Eiendom AS

REMBRA AS

Multiconsult AS

 

Til toppen