Høring av endringer i energiloven - energitilstand i bygninger

Som et ledd i arbeidet med gjennomføring av europaparlamentets- og rådsdirektiv 2002/91/EF av 16. desember 2002 om bygningers energiytelse sendes forslag til endringer i energiloven ut på offentlig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.09.2007