Høringer

Høring av endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2015

Vår ref.: 15/2177

Deres ref

Vår ref

Dato

 

15/2177-    

15.06.2015

 

Høring av endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i lov og forskrift som konsekvens av endringer i organiseringen av den sentrale helseforvaltningen. Departementet foreslår også flere tiltak for å effektivisere pasientskadeordningen.

 

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

 

Frist for høringsuttalelse er 1. september 2015.

 

Spørsmål om forslagene kan rettes til Marianne Sælen på e-post: marianne.salen@hod.dep.no.

 

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Marianne Sælen

                                                                                          seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

           

   
   

 

   
   

 

 

Akademikerne

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Barneombudet

Bioteknologirådet

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

Datatilsynet

DELTA

Den Norske Legeforening

Departementene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Domstolsadministrasjonen

Fagforbundet

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Fellesorganisasjonen FO

Finans Norge

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbundet mot rusgift

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Klagenemnda for behandling i utlandet

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets regionale helseforetak

Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LAR Nett Norge

Likestillings- diskrimineringsombudet

Mental Helse Norge

NA, Anonyme Narkomane

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nettverket for private helsevirksomheter

Norges forskningsråd

Norges Juristforbund

Norsk Cøliakiforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Psykologforening

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PARAT

Pasientskadegruppen - Sammen for et bedre NPE

Pasientskadenemnda

Personskadeforbundet LTN

Personvernnemnda

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

PRO-Sentret

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Riksrevisjonen

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for psykisk helse

Sametinget

SINTEF Helse

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens strålevern

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Unio

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte

Virke

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)