Høring av EU-kommisjonenes forslag til direktiv for å fremme bruk av fornybare energikilder av den 23. januar 2008

Høring av EU-Kommisjonens forslag til direktiv for å fremme bruk av fornybare energikilder av den 23. januar 2008

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.03.2008

Vår ref.:

                                                                                       1.2.2008

EU-EØS. Energi. Høring av EU-Kommisjonens forslag til direktiv for å fremme bruk av fornybare energikilder av den 23. januar 2008. (''Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources'').

EU-kommisjonen la den 23. januar då. frem et forslag til direktiv om å fremme bruken av fornybar energi – COM (2008) 19 final.

Forslaget ligger også ute på DG TRENs hjemmesider og kan finnes sammen med øvrig bakgrunn på:

hhtp://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_directive_en.pdf

Dette forslaget er nå sendt til EUs Råd og Europaparlament for interne EU forhandlinger.

Med henblikk på norsk posisjon og arbeidet i EØS anmodes om synspunkter på det vedlagte forslag så tidlig som mulig. Den endelig frist settes til 14. mars 2008.

Med hilsen

 

Johan Vetlesen (e.f)

underdirektør

                                                                                          Heidi Lundberg

                                                                                          førstekonsulent


Barne- og familiedepartementet; Postboks 8036 Dep; 0030 Oslo

Justisdepartementet; Postboks 8005 Dep; 0030 Oslo

Miljøverndepartementet; Postboks 8013 Dep; 0030 Oslo

Samferdselsdepartementet; Postboks 8010 Dep; 0030 Oslo

Utenriksdepartementet; Postboks 1114 Dep; 0032 Oslo

Energibedriftenes landsforening (EBL), Postboks 7184 Majorstua;0307 Oslo

Enova SF; Abels gate 5; 7030 Trondheim

Forbrukerombudet; Postboks 4597 Nydalen; 0404 Oslo

Forbrukerrådet; Postboks 4594 Nydalen; 0404 Oslo

Forum for Strategisk Nettutvikling; Postboks 188; 8551 Lødingen

Framtiden i våre hender; Fredensborgveien 24 G; 0177 Oslo

GreenStream Network, v/Kristian Gautesen, Postboks 61; 1324 Lysaker

Industri Energi; Youngsgt. 11; 0181 Oslo

Kommunenes Sentralforbund; Postboks 1378 Vika; 0114 Oslo

Landsorganisasjonen i Norge; Youngsgate 11; 0181 Oslo

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar; Postboks 471 Sentrum; 0105 Oslo

Miljøstiftelsen Bellona; Postboks 2141 Grünerløkka; 0505 Oslo

Nordpool; Postboks 373; 1326 Lysaker

Norges Miljøvernforbund; Skutesvikbodene 24; 5035 Bergen

Norges Naturvernforbund; Postboks 342 Sentrum; 0101 Oslo

Norges vassdrags- og energidirektorat; Postboks 591 Majorstua; 0301 Oslo

Norsk Hydro ASA; 0240 Oslo

Norsk Industri; Postboks 7072 Majorstua; 0305 Oslo

Norsk Petroleumsinstitutt; Postboks 7190 Majorstua; 0307 Oslo

Næringslivets Hovedsorganisasjon; Postboks 5250 Majorstua; 0303 Oslo

Oljedirektoratet; Postboks 600 Sentrum, 4003 Stavanger

Oljeindustriens Landsforening; Postboks 8065 Postterminalen; 4068 Stavanger

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker; Postboks 7 Sentrum; 0101 Oslo

Statkraft SF; Postboks 200 Lilleaker; 0216 Oslo

Statnett SF; Postboks 5192 Majorstua; 0303 Oslo

StatoilHydro; 4035 Stavanger

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett, v/Ulf Hammer;

Postboks 6706 St. Olavs Plass; 0130 Oslo

 

 

Til toppen