Høring av EU-kommisjonens forslag til forordning om kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering (CACM)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2015

Vår ref.: 13/1363

Høring av EU-kommisjonens forslag til forordning om kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering (CACM)

Olje- og energidepartementet viser til EU-kommisjonens forslag til forordning om kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering som fikk tilslutning ved avstemming i Grensehandelskomiteen 5. desember 2014 [CMTD(2014)1665]. Forslaget ble deretter oversendt Rådet og Europaparlamentet til gjennomgåelse, og forordningen kan bli endret som følge av dette.

Forslaget til forordning om kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering er hjemlet i forordning (EF) nr. 714/2009 om grensekryssende krafthandel. Forslaget til forordning er merket EØS-relevant fra Kommisjonens side. Det presiseres at dette er en vurdering som ikke er sluttført, og departementet vil også selv foreta en vurdering av hvorvidt forordningen er EØS-relevant.

Innsendelse av høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan nå avgis digitalt. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Høringsuttalelsen sendes da til: postmottak@oed.dep.no

Uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Eventuelle merknader til forordningen må være departementet i hende innen 15. juni 2015. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med kommentarer.

Med hilsen                                                                       

 

Henriette Nesheim (e.f.)

underdirektør   

                                                                           Guro Landsend Henriksen

                                                                           rådgiver

 

                                                                                        

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ecohz ASA

El & IT forbundet

EnergiNorge

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool Spot

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk Hydro ASA

Norwea

Energibrukerne

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Virke Hovedorganisasjon

Til toppen