Høring av EU-kommisjonens forslag til forordning om langsiktig kapasitetstildeling (FCA)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.04.2016

Vår ref.: 16/1356

Olje- og energidepartementet viser til EU-kommisjonens forslag til forordning om langsiktig kapasitetstildeling (FCA) som fikk tilslutning ved avstemning i Grensehandelskomiteen 30. oktober 2015. Forslaget ble deretter oversendt Rådet og Europaparlamentet til gjennom­gåelse, og forordningen kan bli endret som følge av dette.

Forslag til forordning om langsiktig kapasitetstildeling er hjemlet i forordning (EF) nr. 714/2009 om grensekryssende krafthandel. Forslaget til forordning er merket EØS-relevant fra Kommisjonens side. Det presiseres at dette er en vurdering som ikke er sluttført, og departementet vil også selv foreta en vurdering av hvorvidt forordningen er EØS-relevant. Innkomne høringsuttalelser vil bli tatt hensyn til i departementets vurdering.

Innsendelse av høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Høringsuttalelsen sendes da til: postmottak@oed.dep.no

Uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige hørings­uttalelser.

Eventuelle merknader til forordningen må være departementet i hende innen 28. april 2016.Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med kommentarer. 

Med hilsen                                                                        

Henriette Nesheim (e.f.)

underdirektør

                                                                                          Silje Kristin Røgeberg

                                                                                          førstekonsulent

Den norske Advokatforening

Distriktenes energiforening (Defo)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ecohz AS

EL & IT Forbundet

Energi Norge

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Næringslivets Hovedorganisasjon

Nord Pool Spot AS

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Miljøvernforbund

avd. Sør-Helgeland

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norwea

Energibrukerne - Norske energibrukeres forening

Samarbeidende kraftfylker

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

Norsk Hydro ASA

Samfunns- og næringslivsforskning AS

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk Sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Senter for europarett Universitetet i Oslo

Hovedorganisasjonen Virke

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Vest-Agder

KS - Kommunesektorens organisasjon

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune - Finnmarkku fylkagielda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasouhkan

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Sametinget / Sámediggi

Fylkesmannen i Rogaland

 

Den norske Advokatforening

Distriktenes energiforening (Defo)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ecohz AS

EL & IT Forbundet

Energi Norge

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Næringslivets Hovedorganisasjon

Nord Pool Spot AS

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Miljøvernforbund

avd. Sør-Helgeland

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norwea

Energibrukerne - Norske energibrukeres forening

Samarbeidende kraftfylker

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

Norsk Hydro ASA

Samfunns- og næringslivsforskning AS

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk Sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Senter for europarett Universitetet i Oslo

Hovedorganisasjonen Virke

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Vest-Agder

KS - Kommunesektorens organisasjon

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune - Finnmarkku fylkagielda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasouhkan

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Sametinget / Sámediggi

Fylkesmannen i Rogaland