Høring av Europakommisjonens forslag til forordning og direktiv om europeisk tjenestekort

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette Europakommisjonens forslag til forordning (KOM(2016)824) om Europeisk tjenestekort og relaterte administrative ordninger samt direktiv om juridisk og operasjonelt rammeverk for europeisk tjenestekort (KOM(2016)823) på høring. En forenklet elektronisk prosedyre og samarbeid mellom hjemstat og vertsstat skal gjøre det enklere for en næringsdrivende å gjennomføre de administrative prosedyrene som kreves for å tilby tjenester over grensen i EØS

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.03.2017