Høring av Europakommisjonens forslag til forordning om opprettelse av digital portal om informasjon, prosedyrer, assistanse og problemløsningstjenester i det indre marked

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette Europakommisjonens forslag til forordning (KOM(2017)256) om opprettelse av en digital portal for informasjon, prosedyrer, assistanse og problemløsningstjenester i det indre marked på høring. Portalen skal gjøre informasjon lettere tilgjengelig for borgere og bedrifter som forflytter seg på tvers av landegrenser i det indre marked.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.08.2017

Departementene

 

Brønnøysundregistrene
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finanstilsynet
Helsedirektoratet
Justervesenet
Mattilsynet
Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Regelrådet

Sjøfartsdirektoratet
Statens jernbanetilsyn
Statens vegvesen Vegdirektoratet
NOKUT
Lånekassen

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Europabevegelsen

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nei til EU

Norges Juristforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)