Høring av Europakommisjonens forslag til rammedirektiv for tjenester

Nærings- og handelsdepartementet har sendt Europakommisjonens forslag til direktiv om tjenester på bred høring med frist 19. mars 2004, og inviterer også til et høringsmøte i departementets lokaler 8. mars.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.03.2004

Høringsfrist: 19.03.04

Kommisjonen la 13. januar i år fram et forslag til direktiv om tjenester i det indre marked. Kommisjonen har i forslaget pekt på at tjenestesektoren står for om lag 70 prosent av BNP i EU, og at et mer velfungerende indre marked for tjenester kan bidra til økonomisk vekst og nye jobber i EU. For å oppnå denne målsetningen foreslås det en rekke tiltak for å fjerne hindringer bl.a. knyttet til handel med tjenester og etablering. Direktivet gjelder i utgangspunktet aller kommersielle tjenester unntatt finansielle tjenester og elektronisk kommunikasjon. Transporttjenester er også i hovedsak unntatt.

Les forslaget fra Kommisjonen

Forslaget behandles nå i Europarådet og Parlamentet. Norge oversendte i november 2004 kommentarer til EUs forslag til tjenestedirektiv til det nederlandske EU-formannskapet, rapportøren i Europaparlamentet og Europakommisjonen.

Les mer om dette her