Høring av EUs finansieringsmekanisme for fornybar energi (forordning 2020/1294)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.01.2021

Vår ref.: 20/2245

Den 15. september 2020 vedtok EU en finansieringsmekanisme for fornybar energi (forordning 2020/1294). Mekanismen trådte i kraft i EU fra 5. oktober 2020. Rettsakten ligger under Styringssystemforordningen (forordning 2018/1999) som er en del av EUs Ren energipakke. Norge har enda ikke tatt stilling til implementeringen av energipakken, og innlemmelsen av finansieringsmekanismen vil avhenge av behandlingen av dette.

Denne høringen omfatter EUs finansieringsmekanisme for fornybar energi (2020/1294). Rettsakten er av EU merket som EØS-relevant, men departementet må gjøre en selvstendig vurdering av om mekanismen er EØS-relevant.

I denne høringen orienterer departementet om den vedtatte rettsakten slik den er vedtatt og kunngjort i EU. Samtidig oppfordres høringsinstansene til å komme med innspill til det videre arbeidet med rettsakten.

Frist for uttalelser er 4. januar 2021.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelsen sendes da til: postmottak@oed.dep.no. Også andre enn de som står på høringslisten kan komme med innspill.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kaja Mathisen, kaja-irene.mathisen@oed.dep.no eller Erlend Åsheim, Erlend-Roshol.Asheim@oed.dep.no

 

Med hilsen

Eli Jensen (e.f.)

avdelingsdirektør                                                     Erlend Røsholm Asheim

                                                                                    rådgiver

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Regelrådet for næringslivet

Den norske advokatforening

DistriktsEnergi

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

Energiklagenemnda v/klagenemndssekretariatet

Energi Norge

Energiveteranene

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukerklageutvalget

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Industri Energi

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norwea

Regjeringsadvokatembetet

Kraftfylka

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunnsbedriftene

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Virke Hovedorganisasjon

Zero