Høring av forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og endringer i SYSVAK-registerforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.09.2009

Vår ref.: 200903861

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om ny forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og om endringer i SYSVAK-registerforskriften. Høringsfristen er to uker, se vedlagte brev fra helse- og omsorgsministeren.

Forslaget i høringsnotatet innebærer at kommunene får plikt til å tilby vaksinasjon mot sesonginfluensa og pandemisk influensa. Vaksinene vil for 2009-sesongen formidles gratis fra Folkehelseinstituttet til kommunene. Departementet gis myndighet til å fastsette en sats for egenbetaling fra de vaksinerte for selve vaksinasjonen. For 2009-sesongen settes denne satsen til 50 kroner. Videre får helsepersonell plikt til å melde alle vaksinasjoner mot pandemisk influensa til SYSVAK-registeret.

Frist for høringsuttalelser er 18. september 2009. Uttalelser kan sendes pr e-post til postmottak@hod.dep.no, og vil bli offentliggjort på departementets hjemmesider.

Med vennlig hilsen


Jon-Olav Aspås e.f.
ekspedisjonssjef                                                                 Helena Wilson
                                                                                        seniorrådgiver

Vedlegg:
Adresseliste
Høringsnotat
Brev fra statsråden om kort høringsfrist

Høringsinstanser

Akademikerne
Barneombudet
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
De nasjonale forskningsetiske komiteer (NEM)
Den norske legeforening
Departementene
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kreftregisteret
Landets fylkesmenn
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets pasientombud
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Landsgruppen av helsesøstre NSF
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Longyearbyen lokalstyre
Nasjonal folkehelseinstitutt (FHI)
Nasjonal kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
Nasjonalt senter for telemedisin
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Norsk Helsenett AS
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Pensjonistforbund
Norsk senter for elektronisk pasientjournal
Norsk Sykepleierforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske kvinners sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Parat Helse
Pasientskadenemnda
Senter for medisinsk etikk (SME)
SINTEF Helse
SPEKTER
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
UNIO
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Til toppen