Høring av forslag om å innføre kombinasjonsadvarsler (tekst og bilde) på tobakkspakningene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.08.2009


 
 

Vår ref.: 200901614

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår med dette å innføre kombinasjonsadvarsler på tobakkspakninger ved endringer i merkeforskriften kapittel III. Det foreslås også noen mindre tekniske endringer i forskriften.

Frist for høringsuttalelser er 6. august 2009.

Uttalelser kan sendes per brev eller e-post til postmottak@hod.dep.no. Høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på departementets hjemmeside. Det bes om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger saken for underliggende etater og medlemsorganisasjoner, og at departementet underrettes dersom aktuelle høringsinstanser mangler på høringslisten.

Med vennlig hilsen

Marit Lie e.f.                                      Helena Wilson
underdirektør                                     seniorrådgiver

Actis
Akademikerne
Barneombudet
Bensinforhandlernes Bransjeforening
Coop Norge AS
Dagligvareleverandørenes Forening
Datatilsynet
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Direktoratet for arbeidstilsynet
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Forum for Reise og Handel
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Handel og kontor
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Helsedirektoratet
Hotell- og restaurantarbeiderforbundet
Høyskoler med helsefaglig utdanning
Kommunene
Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Konkurransetilsynet
Kreftforeningen
Kreftregisteret
Landets universiteter
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsgruppen av helsesøstre NSF
Landslaget mot tobakksskadene
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Astma- og allergiforbund
Norges Colonialgrossisters forbund (NCF)
Norges Dagligvarehandels forbund
Norges forskningsråd
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk senter for barneforskning
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
Philip Morris Norway AS
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
Rikshopspitalet HF
Røykfritt Miljø Norge
Sametinget
Spekter
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus)
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Swedish Match Norge AS
Sysselmannen på Svalbard
Tobakkindustriens felleskontor
Tobakksfritt
Toll- og avgiftsdirektoratet
Travel Retail Norway AS
Ungdom mot narkotika
Unio
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Til toppen