Høring av forslag om endring av tolloven § 60 første ledd og § 66 (økt strafferamme mv.)

Resultat: Ot.prp. nr. 38 (2002-2003)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Vår ref

Dato

98/5253 SL HS/KR

5.11.2002

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag hvor det foreslås å endre tolloven § 60 første ledd og § 66. Strafferammen for særlig grove tollovertredelser foreslås økt fra 2 år til 6 års fengsel for overtredelser utført med forsett eller grov uaktsomhet.

Høringsbrevet med høringsnotat om utkast til regelendringer er lagt ut på Finansdepartementets nettside.

Høringsfristen er satt til 6 uker regnet fra i dag.

Høringsinstansene bes selv sørge for eventuell foreleggelse av høringsnotatet for underliggende etater. Høringsuttalelsen bes om mulig sendt elektronisk til Hilde.Slupphaug@finans.dep.no.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals e.f
avdelingsdirektør


Torbjørn Flørenes
avdelingsdirektør