Høring av forslag om endring av tolloven § 60 første ledd og § 66 (økt strafferamme mv.)

Resultat: Ot.prp. nr. 38 (2002-2003)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: