Høring av forslag om gjennomføring av EU-direktiv om miljøansvar – forslag til endringer av vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2012

Miljøverndepartementet har i samarbeid med Olje- og energidepartementet sendt ut forslag til lov- og forskriftsendringer for å gjennomføre Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/35/EF av 21. april 2004 om ansvar for miljøskade (miljøansvarsdirektivet), i norsk rett.

Høringsuttalelser sendes kun til Miljøverndepartementet.