Høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven om å innføre en godkjenningsmodell for fritt brukervalg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.12.2020

Vår ref.: 20/3105

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven om å innføre en godkjenningsmodell for fritt brukervalg.

Departementet ber om merknader til forslaget innen 8. desember 2020.

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Med hilsen 

Hans-Jacob Sandsberg (e.f.)
avdelingsdirektør

 

 

Kjersti Sandem
rådgiver

 

2Care

Abelia

Aberia

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Akademikerne

A-larm

Aleris Helse AS

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Assister Meg

Barn av Rusmisbrukere – BaR

Bedriftsforbundet

Bipolarforeningen

Blå Kors Norge

Blå Kors Norge

boHjemme AS

Bufdir

Center for African Mental Health Promotion

Cerebral Parese foreningen

Datatilsynet

De fylkeskommunale eldrerådene

De fylkeskommunale rådene for funksjonshemmede

Den Norske Advokatforening

Den Norske legeforening

Departementene

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Ecura hjemmetjenester og BPA

E-helsedirektoratet

Fagforbundet

Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

Fellesorganisasjonen FO

FFHR Foreningen for helhetlig ruspolitikk

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Foreningen for human narkotikapolitikk

Foreningen for Norges døvblinde

Foreningen tryggere ruspolitikk

Forskerforbundet

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkeskommunene

Gatejuristen

Heimta helse og omsorg

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helsedirektoratet

Helseklage

HERO/ Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Human Care

Humana BPA

Husbanken

Hørselshemmedes Landsforbund

Ideelt Nettverk

Inn på tunet Norge SA

Innovasjon Norge

Ivareta

JAG Assistanse

Jussbuss

Kirkens Bymisjon

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Konkurransetilsynet

Kreftforeningen

KS

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets høgskoler (med helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Landets universiteter

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

Landsforbundet for offentlige pensjonister

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen for slagrammede

Landsforeningen we shall overcome

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LO

Lovisenberg Diakonale Sykehus

MARBORG - Brukerorganisasjon på rusfeltet

Mental helse

Nasjonal kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

NHO Service

NITO

NOKUT

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske forening

Norges Forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norges parkinsonforbund

Norges revmatikerforbund

Norges Røde Kors

Norlandia

Norlandia Care Group

Norsk ergoterapeutforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)

Norsk forening for psykisk helsearbeid

Norsk forening for slagrammede

Norsk legevaktforum

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag

Norske Kvinners Sanitetsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Omsorgsjuss

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Oslo kommune

OsloMet

PARAT Helse

Pensjonistforbundet

Prima assistanse

Prima omsorg

proLAR Nett - Nasjonalt forbund for folk i LAR

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Recovery og Tilfrisking R. O. T

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for et aldersvennlig Norge

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Sametinget

SeniorNorge

Seniorstøtten

Senter for omsorgsforskning Midt-Norge

Senter for omsorgsforskning Nord-Norge

Senter for omsorgsforskning Sør

Senter for omsorgsforskning Vest

Senter for omsorgsforskning Øst

Senter for seniorpolitikk

Sintef Helse

Sivilombudsmannen

Sosial- og eldreombudet i Oslo

SPEKTER

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens helsetilsyn

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Stendi assistanse

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Stiftelsen KRAFT

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Sana

Studieforbundet Funkis

Studiesenteret

Sysselmannen på Svalbard

ULOBA

Unge funksjonshemmede

Unicare

UNIO

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Verdighetssenteret

VIRKE

YS