Høring av forslag om nye bestemmelser for tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret til særlige formål

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.11.2009

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Fiskeridirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Statens forurensningstilsyn
Sametinget

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
NHO
Kommunenes sentralforbund
LO v/Fellesforbundet
Finansnæringens hovedorganisasjon
WWF
Bellona
Greenpeace
Naturvernforbundet
Havforskningsinstituttet

Fylkeskommuner og fylkesmenn i:
Finnmark
Troms
Nordland
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland

Til toppen