Høring av forslag om opphevelse av § 4 fjerde ledd i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn

Resultat : Forskriftsendring 27.05.2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

01/3553 SA UR/rla

19 .11.2001

Høring av forslag om opphevelse av § 4 fjerde ledd i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag hvor det foreslås å oppheve § 4 fjerde ledd i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn (årsavgiftsforskriften).

Høringsfristen er satt til 6 uker regnet fra i dag.

Med hilsen

Tor Lande e.f.

avdelingsdirektør

Unni Raadim
kst. avdelingsdirektør

Vedlegg