Høring av forslag til endringer i helseforetaksloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2012

Vår ref.: 201104688-/LF

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i helseforetaksloven på høring.

Det er ti år siden helseforetaksmodellen ble tatt i bruk som tilknytningsform for spesialisthelsetjenesten. I Meld. St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) ble Stortinget orientert om at regjeringen, på grunnlag av de erfaringene som er gjort til nå, vil foreta en gjennomgang med sikte på mulige forbedringer i modellen og tilpasninger/endringer i lovverket, herunder vurdering av styringspraksis, og regional og lokal forankring. Det tas sikte på at gjennomgangen gjøres i denne stortingsperioden.

I innstillingen til meldingen til Stortinget, viser komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, til Soria Moria II-erklæringen som omhandler foretaksmodellen, og som slår fast at spesialisthelsetjenesten er et statlig ansvar, og at det vesentlige av tjenestene bør utføres gjennom de statlig eide helseforetakene. Flertallet mener at eierstyringen av foretakene som hovedregel bør konsentreres om overordnede forhold, men slår fast at dagens helseforetaksmodell ikke setter noen begrensning på eiers rett til å styre. Det vil alltid være politisk myndighet som har øverste beslutningskompetanse og ansvar for hvilke saker som skal styres politisk.

Komiteen støttet at det skal gjøres en gjennomgang og en evaluering med sikte på forbedringer av helseforetaksmodellen og nødvendige endringer/tilpasninger i lovverket. Komiteen mener det er nødvendig at gjennomgangen gjøres i denne stortingsperioden. Komiteen mener at det i denne gjennomgangen og evalueringen må legges vekt på rolle, størrelse, befolkningsgrunnlag, funksjon og hvordan styrene fungerer, styrenes legitimitet, samt regional og lokal forankring.

Departementet mener at det på to områder er spesielt behov for å fremskaffe et bedre faktagrunnlag før det foretas en nærmere vurdering av om det bør foretas mer omfattende endringer av modellen. Det er ønskelig med en ekstern, uavhengig kartlegging av de regionale helseforetakenes roller, funksjon og ressursbruk innenfor systemet før det tas standpunkt til det regionale nivåets fremtidige rolle.

Styrene har ansvaret for oppnåelsen av de helsepolitiske målsettingene som settes for foretakene. Styrene skal bidra til å skape legitimitet for de regionale helseforetakene og helseforetakene som selvstendige virksomheter. Det vil derfor bli gjennomført en evaluering for å belyse om styrene faktisk bidrar til å fylle rollene de var tiltenkt i modellen og hvilken merverdi dette gir i et styringsmessig perspektiv. I denne sammenheng er det aktuelt å vurdere styrenes sammensetning og om prosessen for utnevning av flere aktive politikere bidrar til økt legitimitet og bedre lokal og regional forankring. Det er foretatt utlysning av oppdrag om ”Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk” og ”Evaluering av rolle og funksjon for styrene for de regionale helseforetakene og helseforetakene”. Det var frist for å komme med tilbud 1. desember 2011. Det forventes at arbeidet ferdigstilles sommeren 2012.

Forslaget til endringer i helseforetaksloven som sendes på høring nå, er basert på erfaringer med helseforetaksmodellen i praksis. I løpet av de ti årene som har gått har det blitt foretatt noen endringer i modellen uten at det har vært nødvendig med lovendringer, for eksempel krav om åpne styremøter. Departementet foreslår at disse endringene blir tatt inn i loven slik at loven selv kan gi et mer helhetlig bilde av helseforetaksmodellen. I tillegg foreslås å utvide de organisatoriske valgmulighetene som det i praksis har vist seg at det er behov for, for eksempel åpne for mer omfattende bruk av helseforetak som alternativ til ansvarlig selskap og aksjeselskap. Det foreslås også at den nasjonale styringen av spesialisthelsetjenesten i større grad synliggjøres i helseforetaksloven.

Høringsfristen er satt til 20. mars 2012.


Høringsnotat kan lastes ned fra helse- og omsorgsdepartementets internettsider på følgende adresse:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer


Vi ber fortrinnsvis om at høringsuttalelser blir sendt elektronisk til:
Postmottak@hod.dep.no

Høringsuttalelser kan også sendes i papirversjon til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Med vennlig hilsen


Kari Sønderland e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                              Lise Forfang
                                                                              spesialrådgiver

 

Vedlegg

Akademikerne
AKAN
Angstringen
Apotekforeningen
Aleris Helse
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Datatilsynet
DELTA
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den Norske Kreftforening
Den Norske Tannlegeforening
Den Norske Legeforening
Departementene
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Det Norske Diakonforbund
Det Norske Healerforbund
Det Norske Nettverket av Fontenehus
Drammen private sykehus

ECONA (Siviløkonomene)

Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Finansforbundet
Farmasi Forbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter
Forskningsstiftelsen FAFO
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fürst medisinske laboratorium AS
Fylkesrådet for funksjonshemmede

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Hørselshemmedes Landsforbund

Institutt for samfunnsforskning
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Konkurransetilsynet

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Likestillings- diskrimineringsombudet

Mattilsynet
Medi 3 Molde AS
Mental Helse Norge
MS-forbundet

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nettverket for private helsevirksomheter
NITO Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (herunder er NITO BFI (biofaglig institutt)
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Diabetesforbundet
Norges Døveforbund
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges kristelige legeforening
Norges Optikerforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norsk Audiografforbund
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norsk Forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Psoriasisforund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Radiografforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Samfunnsvitenskaplig datatjeneste
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske helikopteransattes forbund (NHF)
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon
Norske Ortoptister forening
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Redd Barna
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Ringvoll Klinikken
Rokkansenteret
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Rådet for psykisk helse
Rådet for funksjonshemmede

Sametinget
Samfunnsviterne
Seniorenes fellesorganisasjon
Senter for medisinsk etikk, SME
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
SINTEF Helse
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens senter for Ortopedi
Statens Strålevern
Statsadvokatembetene
Statstjenestemannsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse

TEKNA
Teknologirådet

UNIO
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet

Vestlandske Blindeforbund
Volvat Medisinske Senter AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)