Høringer

Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a - melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og forslag til ny § 34 a. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny bestemmelse som skal sikre at leger, psykologer og optikere har adgang til å melde fra til offentlige myndigheter ved visse helsesvekkelser som kan være til fare for trafikksikkerheten. Forslaget omfatter førere innen sjøfart og på skinnegående kjøretøy, samt loser. Fra før finnes en meldeplikt som omfatter personer med førerkort for motorvogn og sertifikat for luftfartøy. Det foreslås at flygeledere skal omfattes av denne meldeplikten, på lik linje med piloter. Høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.04.2020

Vår ref.: 16/2184

 

Saksbehandler: Eli Karine Klungre

Brev i pdf

Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a - melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet


Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og forslag til ny § 34 a. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny bestemmelse som skal sikre at leger, psykologer og optikere har adgang til å melde fra til offentlige myndigheter ved visse helsesvekkelser som kan være til fare for trafikksikkerheten. Forslaget omfatter førere innen sjøfart og på skinnegående kjøretøy, samt loser og flygeledere. Fra før finnes en meldeplikt som omfatter personer med førerkort for motorvogn og sertifikat for luftfartøy.

Høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet.

Departementet ber om merknader til forslaget innen 20. april 2020. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer:
Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.
Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                        Elisabeth Salvesen
                                                        avdelingsdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Departementene
Bioteknologirådet
Datatilsynet
De fylkeskommunale eldrerådene
De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Den rettsmedisinske kommisjon
Direktoratet for e-helse
Folkehelseinstituttet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsepersonellnemnda
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Hovedredningssentralen Nord-Norge
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Institutt for helse og samfunn HELSAM
Jernbanedirektoratet
Kreftregisteret
Kystverket
Landets fylkesmenn
Landets høgskoler med helsefaglig utdanning
Landets pasient- og brukerombud
Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Landets universiteter
Luftfartstilsynet
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Norges forskningsråd
Norsk helsenett SF
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Personvernnemnda
Regelrådet
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Råd for et aldersvennlig Norge
Sametinget
Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
Senter for omsorgsforskning
Sivilombudsmannen
Sjøfartsdirektoratet
Statens havarikommisjon for transport
Statens helsetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Bane NOR
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Actis
ACOS AS ADHD Norge
Afasiforbundet i Norge Akademikerne
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling
Aleris Helse AS
Alliance Boots Norge AS
Alliance Healthcare Norge AS Allmennlegeforeningen
Amnesty International Norge
Anonyme alkoholikere
Apotek 1 Gruppen AS Apotekforeningen
Apotekgruppen
Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer Autismeforeningen i Norge
Barn av rusmisbrukere - BAR
Barnekreftforeningen BarnsBeste
Bedriftsforbundet
Bikuben – regionalt brukerstyrt senter
Bipolarforeningen
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
Buddhistforbundet
CGM (Compugroup Medical Norway AS)
Dedicare
De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål
Delta
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening Den Norske Jordmorforening Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Diabetesforbundet DIPS ASA
DNT – edru livsstil
Erfaringssentrum
Europharma AS
Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Familieklubbene i Norge
Fana medisinske senter
Farma Holding
Fellesorganisasjonen (FO)
Finans Norge
Fiskebåt
Forbundet mot rusgift Foreningen for blødere i Norge Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for human narkotikapolitikk Foreningen for Muskelsyke Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) Foreningen tryggere ruspolitikk
Foreningen vi som har et barn for lite
Forskerforbundet Forskningsstiftelsen FAFO
Frambu
Frelsesarmeen
Frivillighet Norge Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fürst medisinske laboratorium AS
Gatejuristen
Helsetjenestens Lederforbund
Helseutvalget
HIV-Norge
Hjernerådet
Hurtigbåtforbundet
Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse Hørselshemmedes Landsforbund
IKT Norge Infodoc
Informasjonssenteret Hieronimus
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi
Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi
Institutt for mentalisering
Institutt for psykoterapi Institutt for samfunnsforskning IOGT Norge
IRIS
Ja, det nytter
Junior- og barneorganisasjonen JUBA
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Juvente
Kirkens bymisjon
Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kommunalbanken
Kommunal landspensjonskasse
Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) Kreftforeningen KS
Kystrederiene
Laboratorium for Patologi AS
Landets private sykehus
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Ivareta – Pårørende berørt av rus
Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord - LEVE
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) Landsforeningen for Huntingtons sykdom Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsforeningen for slagrammede
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsforeningen we shall overcome
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere Landsgruppen av helsesøstre, NSF
Landslaget for rusfri oppvekst
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustrien Legemiddelparallellimportørforeningen
Legestudentenes rusopplysning
LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord Likestillingssenteret
LISA-gruppene
LO Luftfart
MA – Rusfri Trafikk
Marborg
Maskinistforbundet
Matmerk
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
MIRA-senteret
Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt Munn- og halskreftforeningen MS – forbundet
NA – Anonyme Narkamone
Nasjonalforeningen for folkehelsenNasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - NAKU
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse - NAKMI
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nasjonalt senter for e-helseforskning
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
NHO Logistikk og Transport
NHO Luftfart
NHO Sjøfart
Norges Astma- og Allergiforbund Norges Blindeforbund Norges Døveforbund Norges Farmaceutiske Forening Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Fiskarlag Norges Handikapforbund Norges kristelige legeforening
Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)
Norges Juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges kvinne- og familieforbund Norges Parkinsonforbund
Norges Rederiforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norlandia
Normal Norge Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Biotekforum Norsk Cøliakiforening Norsk Epilepsiforbund Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Flygerforbund Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forbund for Svaksynte Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP) Norsk Forening for cystisk fibrose Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Norsk forening for infeksjonsmedisin
Norsk forening for kognitiv terapi Norsk Forening for nevrofibromatose
Norsk forening for palliativ medisin Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)
Norsk forening for slagrammede Norsk Forening for Tuberøs Sklerose Norsk Forum for terapeutiske samfunn Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Gestaltterapeut forening Norsk gynekologisk forening
Norsk Helsesekretærforbund Norsk Immunsviktforening
Norsk Intravenøs Forening
Norsk Jernbaneforbund
Norsk karakteranalytisk institutt Norsk Kiropraktorforening
Norsk legemiddelhåndbokNorsk Logopedlag
Norsk lokomotivmannsforbund
Norsk losforbund Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Medisinaldepot AS Norsk OCD forening, ANANKE Norsk Ortopedisk Forening Norsk Osteopatforbund Norsk Osteoporoseforening Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psoriasis Forbund Norsk Psykiatrisk Forening Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund Norsk Revmatikerforbund
Norsk selskap for ernæring
Norsk senter for stamcelleforskning Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannhelsesekretærers Forbund Norsk Tannpleierforening Norsk Tjenestemannslag (NTL) Norsk Tourette Forening Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Havner
Norske Homeopaters Landsforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening Norske Ortoptister forening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening NUPI Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen Voksne for Barn
Omsorgsjuss
Parat Helse
Parat Luftfart
Pensjonistforbundet Personskadeforbundet
Praksiseierforeningen Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund Prima Omsorg
Program for helseøkonomi i Bergen
proLAR
Psykiatrialliansen BIL
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Rettspolitisk forening
ROM – Råd og muligheter ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) Ryggforeningen i Norge Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Rådgivning om spiseforstyrrelser
Sagatun brukerstyrt senter
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Selvhjelpsstiftelsen
Seniorsaken i Norge
Seniorstøtten
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)
Senter for seniorpolitikk
SINTEF Helse
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
Sjøoffiserforbundet
Sjømannsforbundet
Spekter
Spillavhengighet Norge Spiseforstyrrelsesforeningen
Stabburshella bruker- og pårørendeforum og værested Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Albatrossen ettervernsenter
Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)
Stiftelsen Det er mitt valg Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen Golden Colombia
Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser
Stiftelsen iOmsorg
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Norsk Luftambulanse Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Phoenix Haga
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Pårørendesenteret
Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle Stoffskifteforbundet
Tekna
Teknologirådet
Transportøkonomisk institutt
Trust Arktikugol Turner Syndrom foreningen i Norge
Tyrili Utvikling og prosjekt - stiftelse
Ungdom mot narkotika – UMN
Ung i Trafikk
Uni Research AS
Unio
Universitets- og høyskolerådet
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Vestlandske Blindeforbund Virke Visma
Volvat Medisinske Senter AS
Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge
Yngre legers forening Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)